Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 2 |

Article title

Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The restructuring processes in sugar market in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na rynku cukru występuje zjawisko silnej konkurencji międzynarodowej. W Unii Europejskiej przemysł cukrowniczy należy do podstawowych działów przetwórstwa rolnego. Od momentu powołania Wspólnoty do końca ubiegłego stulecia jej członkowie byli głównymi producentami cukru na świecie. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku znaczenie unijnego cukru w międzynarodowej wymianie handlowej zmalało. To wymusiło zmiany na unijnym rynku cukru. Od 2006 roku Unia Europejska prowadzi reformę systemu regulacji rynku cukru, której celem jest przygotowanie unijnego rynku cukru na całkowitą liberalizację międzynarodowej wymiany handlowej oraz poprawa konkurencyjności unijnego rynku cukru. Powyższe zmiany będą miały znaczący wpływ na opłacalność produkcji oraz zmierzają do poprawy konkurencyjności produkcji cukru w Unii Europejskiej. Z tego powodu nie jest możliwe przeprowadzenie reformy bez jednoczesnej głębokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora cukrowniczego.
EN
On the sugar market exists strong international competitiveness. In the European Union sugar industry is the part of the basic branches agricultural processing industry. From the beginning of European Union until the end of the last century all members were the main world sugar producers. During the last decade the importance of the sugar market set by the European Union have decreased. This situation forced changes on sugar market. Since year 2006 the sugar reform has been introduced by European Union. The objectives of the reform is the preparation of the sugar market for liberalization of international trade and improving competitiveness of sugar market. This changes will be very important for production profitability in European Union. That is why there is impossible to implement the reform without restructuring and modernization of the sugar market.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.9-18,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

References

 • Chmielewski Ł. [2012]: Rynek cukru, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa, s. 14-15.
 • Domańska K. [2011]: Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich na Lubelszczyźnie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, s. 152.
 • Kowalczyk S. [2012]: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12, Zeszyt 1, s. 120.
 • Nowak A. [2012A]: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim w kontekście założeń WPR, [w:] Polityka spójności UE. Doświadczenia, wnioski, rekomendacje na lata 2014-2020, B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, (red.), KUL, Lublin, s. 197.
 • Nowak A. [2012B]: Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, s. 23.
 • Report of the Appellate Body, European Communities – Export Subsidies on Sugar, AB-2005-2, WTO, WT/DS265/AB/R, s. 10-14.
 • Rozporządzenie Rady nr 1009 z dnia 18 grudnia 1967r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru [1967], Dz. U. WE 1967, L 308/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 318 z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru [2006A], Dz. U. WE 2006, L 58/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 320 z dnia 20 lutego 2006r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [2006B], Dz. U. WE 2006, L 58/42.
 • Rynek cukru. Stan i perspektywy 22-39 [2002 i nast.], IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Staszczak D. [2011]: Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy w warunkach globalnej recesji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, s. 210.
 • Sugar Policy Reform in the European Union and in World Sugar Markets, OECD, Paryż, s. 61.
 • World Sugar Statistics [2011]: F. O. Lichts, Informa UK Limited, London, s. 12-13.
 • Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno–praktyczny [2003]: R. Borowiecki, (red.), Difin, Warszawa, s. 77.
 • www.azucarera.es/index.php [Data odczytu: luty 2013]
 • www.britishsugar.co.uk/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.cristal-union.fr/en/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.danisco.com/food-beverages/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.italiazuccheri.it [Data odczytu: luty 2013]
 • www.koelner-zucker.de/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.nordzucker.com/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.polski-cukier.pl/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.suedzucker.de/en/Homepage/ [Data odczytu: luty 2013]
 • www.tereos.com/en-gb/home.html [Data odczytu: luty 2013]

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ccf0a80c-433a-436e-b4c2-890c8a1c9395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.