Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 2 |

Article title

Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
Rural woman activity at the labour market and in decision making

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zawarto tematykę równości szans kobiet i mężczyzn. Omówiono kierunki zmian w sytuacji kobiet w społeczeństwie, w gospodarce i w rodzinie. Przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych na specyficznym rynku pracy na obszarach wiejskich na temat ról pełnionych przez kobiety oraz ich aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym. Do celów opracowania wykorzystano część wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 1000 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich w woj. mazowieckim (Badania w latach 2011 -2012, w ramach grantu NCN nr N114115439 pt.” Warunki życia i praca kobiet na obszarach wiejskich Mazowsza). Wskazano na rolę kobiet w życiu społeczno-politycznym, oceniono ich udział i zaangażowanie w budowanie kapitału społecznego na wsi.
EN
The article contains the subject of equal opportunities for women and men. Discusses trends in the situation of women in society, in the economy and in the family. Presents the results of own empirical studies on the specific labour market in rural areas about the roles of women and their active citizenship at the local level. For the preparation of this article the part of the results of surveys conducted in 1000 rural households in the Mazovia Provence, were used. (Research in the years 2011 - 2012, under the grant NCN No. N114115439 "The conditions of life and women work in Mazovia rural areas). The role of women in social and political life, their participation and involvement in building social capital in rural areas, were described.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.117-127,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Branka M., Rawłuszko M., Siekiera A. [2009]: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., (red.) [2011]: Diagnoza społeczna 2011. Warunki życia i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa.
 • Debata, Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UE, Strasburg 2008. Tryb dostępu: http://www.europarl.europa.eu.
 • Hipsz M., Wądołowska K. [2011]: Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Matysiak I. [2012]: Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, Warszawa, maszynopis pracy doktorskiej w bibliotece Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Matysiak I.[2013]: Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych [w:] Janina Sawicka (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 71-92
 • Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007- 2013 [2012]. PSDB, Warszawa.
 • Podejście „Leader”: podstawowy poradnik, Komisja Europejska [2006]. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006.
 • Piotrowska J., Grzybek A., (red.) [2009]: Raport. Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 5 kwietnia 2011 w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich [w:] Dziennik Urzędowy UE C296E/13 z dn. 2.10.2012
 • Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the area [2011]. European Institute for Gender Equality.
 • Sawicka J. [2005]: Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Sawicka J. [2008]: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, Wyd. Wieś Jutra. Warszawa.
 • Women in economic decision – making in the EU: Progress report. A Europe 2020 initiative. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
 • Żak M. [2013]: Więzi społeczne na obszarach wiejskich oraz aktywność obywatelska [w:] Janina Sawicka (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss.164-179.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d28df347-c6aa-40dc-a5f3-610d5fda3d61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.