Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Size and changes of employment in the agricultural sector in Poland against a background of these in the other EU member states

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono problem zatrudnienia w sektorze rolnym. Przedstawiona została trójsektorowa struktura pracujących w Polsce, wskazująca na zachodzące zmiany w zatrudnieniu w ostatnich latach. Analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować spadek zatrudnienia w sektorze rolnym i przemysłowym oraz wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zwrócono także uwagę na udział ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, ze wskazaniem na kraje dominujące. W sektorze rolnym istotnym problemem jest także wzrost bezrobocia i brak możliwości podjęcia pracy w innych, pozarolniczych sektorach ze względu na słabą mobilność ludności wiejskiej a niejednokrotnie także brak wykształcenia i niechęć do zmiany zawodu. W artykule starano się zwrócić uwagę na najważniejsze problemy dotykające polską wieś w ostatnich latach.
EN
The problem of employment in the agricultural sector has been brought up. A triple division of the working population between three main sectors in Poland has been introduced, pointing at changes in employment in the last few years. An analysis of statistical data allowed for observation of a decrease in employment in the agricultural and industrial sectors and an increase in employment in the service sector. An attention to the participation of the professionally active population in the rural population in the European Union member states and in Poland has also been paid, with pointing at dominating countries. In the agricultural sector, a rise of unemployment and a lack of ability of taking up work in other sectors are a relevant problem because of a feeble mobility of the rural population, but also the lack of education and the dislike for changing occupation. The most important problems afflicting the Polish country population in the last few years have been paid attention to.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.114-122,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

References

  • Kwiatkowski E. [1980]: Teoria trzech sektorów. PWN, Warszawa
  • Łabędzki H. [2009]: Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(13), ss. 139-145.
  • Mały Rocznik Statystyczny 2011. [2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  • Obszary wiejskie w Polsce. [2011]. Wydawnictwo GUS, Warszawa.
  • Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r. [2011]: GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polscestan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Warszawa.
  • Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. [2011]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Rocznik Statystycznego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007 i 2011. [2007, 2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, 2003, 2011. [2003-2011].GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-da25e14e-7a8d-4b47-a73d-fe4227c0dfb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.