Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of Polish integration into the European Union on innovation activities of food processing industry enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i nowe otoczenie, nie tylko konkurencyjne ale i regulacyjne, wpłynęło na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Mimo rosnących nakładów na innowacje producenci żywności nie wykorzystali w pełni istniejących możliwości zwiększenia efektywności podejmowanej działalności innowacyjnej.
EN
The paper presents an analysis of innovativeness in Polish food processing industry enterprises before and after the Polish integration into the European Union. Data published by the Central Statistical Office were used. The analysis proved that the integration into the European Union and the competitive and regulatory environment had an effect on innovation activities of enterprises. Despite a rising expenditure on innovations, producers of food products have not seized all opportunities of increasing the effectiveness of innovation activities undertaken.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.150-159,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

References

 • Białoń L., Janczewska D. [2007]: Obraz innowacyjności polskiego przemysłu wg klasyfikacji EKD w świetle danych statystycznych GUS. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1, ss. 96-102.
 • Ciok S. [2009]: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo rozwojowej. [W:] Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. H. Dobrowolska-Kaniewska i E. Korejwo (red.). Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław [Tryb dostępu:] www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/252_obszary%20wzrostu%20i%20stagnacji.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Cyrek M. [2007]: Wiedza jako podstawowy czynnik konkurencyjności we współczesnej gospodarce. [W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. S. Makarski (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Huang C., Arundel A., Hollanders H. [2010]: How firms innovate: R&D, non-R&D and technology adoption. The UNU-MERIT Working Paper Series nr 27. [Tryb dostępu:] www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2010/wp2010-027.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. [2010]: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kozioł K. [2005]: Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. [W:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. W. Janasz (red.). Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Podstawy 7PR – Cele i budżet. [Tryb dostępu:] www.kpk.gov.pl/7pr [Data odczytu: maj 2012].
 • Matras-Bolibok A. [2009]: Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1, ss. 262-267.
 • Nauka i technika w 2006 r. [2007]. Główny Urząd Statystyczny. Departament Przemysłu, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. [2005]. OECD i Eurostat, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/analizy-raportystatystyki/analizy-raporty-statystyki/artykul/podrecznik-oslo. [Data odczytu: maj 2012].
 • Polska w Programach Ramowych UE. Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej [Tryb dostępu:] www.en.kpk.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=137&lang=pl. [Dataodczytu: maj 2012].
 • Poznańska K. [2003]: Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. [Tryb dostępu:] www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Informacje podstawowe. [2012]. [Tryb dostępu:] www.poig.parp.gov.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. [2012]. [Tryb dostępu:] www.cip.gov.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu. [2002-2011 passim]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2010 r. [2011] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_roczne_z_realizacji_POIG_2010.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Staszczak D.E. [2011]: Theoretical Interpretations of the European Union Enlargement: Perspectives from a New Global Paradigm. Journal of Knowledge Globalization t. 4, nr 1, ss. 71-92.
 • Strategia Lizbońska. Cele Strategii Lizbońskiej. [2012]. [Tryb dostępu:] www.strategializbonska.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 • Szczepaniak I. [2010]: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 11, ss. 4-8.
 • Urban R. [2008]: Przemysł spożywczy w Polsce. ING Bank Śląski, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.adwords.ingbank.pl/_itemserver/wholesale/raporty/ING_Raport_Spozywczy_2008.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Urban R. [2010A]: Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 7-8, ss. 8-15.
 • Urban R. [2010B]: Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy t. 64, nr 1, ss. 10-13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-db5e2b76-75f8-443b-a8d5-6fed3cbc5411
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.