Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne)

Content

Title variants

EN
Changes in the structure of agricultural holdings in the European Union in 2003-2010 (methodical aspects)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca jest bezpośrednia kontynuacją serii prac autorów, dotyczących konstrukcji nowych wskaźników koncentracji. W niniejszej pracy rozważono mierniki zróżnicowania struktur. W pracy na przykładzie struktur gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w roku 2003 i roku 2010, względem grup obszarowych, dokonano oceny zmian tych struktur, ze względu na liczbę, powierzchnie użytków rolnych, typu produkcyjnego, skalę chowu bydła i skalę chowu trzody chlewnej.
EN
The paper is a direct continuation of the series of authors articles concerning the construction of new indicators of concentration. In this paper it was considered measures of structures diversity. In the work on the example of structure of agricultural holdings in the European Union in 2003 and 2010, with respect to area groups, an assessment of changes in these structures, due to the number, the agricultural area, the type of production, the scale of cattle and pig breeding was made.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.15-26,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
author
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Arnold B. C. [1987]: Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics 43, Springer-Verlag, Berlin.
 • Ávila F., Flores E., López-Gallo F., Márquez J. [2013]: Concentration indicators: Assessing the gap between aggregate and detailed data. IFC Bulletin No 36,Statistical issues and activities in a changing environment, ss. 542-559.
 • Babiak J. [2010]: Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, Roczniki Integracji Europejskiej nr 4, ss. 87-97.
 • Barnett R. A. et al. [2005]: College Mathematics for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences, 10th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 • Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2013]: Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji Quantitative Methods In Economics, Vol. XIV, nr 3, ss. 7-21.
 • Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2012]: Radar coefficient of concentration, Quantitative methods in economics Vol. XIII, nr 2, ss. 7-21.
 • Binderman Zb., Borkowski B., Szczesny W. [2008]: O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, wyd. SGGW, ss. 39-48.
 • Binderman Zb., Szczesny W. [2009]: Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, wyd. WSFiZ, ss. 117-131.
 • Binderman Zb., Borkowski B., Prokopenya A., Szczesny W. [2013]: Mechanisms of Construction of the Radar Coefficients of Concentration, Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Siedlce, ed. Collegium Mazovia, ss. 7-15.
 • Binderman Zb., Borkowski B., Prokopenya A., Szczesny W. [2013a]: Radar Coefficients of Concentration, Verifications of Properties, CASTR, Siedlce, Collegium Mazovia, ss. 16-28.
 • Binderman Zb. [2011]: Matematyczne aspekty metod radarowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XII, nr 2, ss. 69-79.
 • Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J. [2010]: Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN Warszawa.
 • Bożek J. [2008]: Porównanie zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej Polski w latach 200-2006, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, T. IX, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 49-56.
 • Bożek J. [2010]: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, „Oeconomia”, nr 9 (3), ss. 17-23.
 • Bożek J. [2013]: Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Wiadomości Statystyczne nr 9 (628), ss. 1-16.
 • Bożek J., Bożek B. [2011]: Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, T. XII, nr 2, wyd. SGGW, Warszawa, ss. 91-100.
 • Czekaj T., Mirkowska Z., Sobierajewska J. (red.) [2008]: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, PW nr 98, wyd. IERGiŻ - PIB.
 • Gastwirth, J.L. [1971]: A general definition of the Lorenz curve, Econometrica 39, ss. 1037-1039.
 • Gini, C. [1914]: Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
 • Glasser G. J. [1962]: Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration. J. Am. Statistic. Assoc. 57, ss. 648–654.
 • Kukuła K. [2007]: Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym Oeconomia 6 (4), ss. 19–27.
 • Kukuła K. (red.) [2009]: Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Michna W. [2011]: Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce, w perspektywie 2020 r. W świetle wstępnych wyników spisu rolnego 2010 r. IERiGŻ - PIB w Warszawie.
 • Nowak E. [1990]: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Panek E. [2000]: Ekonomia matematyczna, AE, Poznań.
 • Poczta W. (red.) [2013]: Gospodarstwa Rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – WPR, Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rasiowa H. [2013]: Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa.
 • Szczesny W. [2002]: Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data. Intelligent Data Analysis 6, No 1, ss. 17-51.
 • Szczesny W., Kowalczyk T., Wolińska-Welcz A., Wiech M., Dunicz-Sokolowska A., Grabowska G., Pleszczyńska E. [2012]: Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments, Institute of Computer Science, Warsaw.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-fa5774da-3d31-4e4b-8047-bf1019592e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.