Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Typologia krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie

Content

Title variants

EN
Typology of European Union countries according to the importance and the level of use of veterinary services in agriculture

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było utworzenie typologii krajów Unii Europejskiej w oparciu o zmienne charakteryzujące i/lub determinujące poziom korzystania z usług weterynaryjnych. Badanie wykonano z zastosowaniem metody analizy porównawczej, a grupy typologiczne krajów Unii Europejskiej wyodrębniono metodą Warda. Na podstawie analizy wartości wskaźników mających znaczenie ekonomiczne i statystyczne, wyodrębniono cztery grupy typologiczne (typy) państw Unii Europejskiej. Można zauważyć, że wartość usług weterynaryjnych jest związana z wielkością pogłowia zwierząt gospodarskich, które w naturalny sposób narzuca konieczność korzystania z tych usług oraz z intensywnością produkcji zwierzęcej. Ponadto stopień korzystania z usług weterynaryjnych wynika z poziomu rozwoju gospodarczego państwa, a tym samym i rolnictwa, stąd istotne znaczenie tych usług w rolnictwie krajów wysoko rozwiniętych, w których występuje większa skłonność do korzystania z usług zewnętrznych.
EN
The aim of the paper was to make a typology of European Union countries based on the variables characterizing and/or determining the level of use of veterinary services. The research was conducted with the use of comparative analysis, and the typological groups of European Union countries were separated by Ward’s method. On the basis of the analysis of relevant economic indicators four typological groups (types) of European Union countries were separated. It may be noted that the value of veterinary services is related to the size of the livestock, which naturally induces the necessity of the use of these services, as well as the intensity of livestock production. In addition, the degree of use of veterinary services is determined by the level of economic development of the country, and agriculture. Hence, the role of these services in agriculture in highly developed countries, where there is a greater propensity to use external services, is significant.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.39-48,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • Błażejczyk-Majka L., Kala R., Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań 2005, s. 5-8.
 • Eurostat 2012. European Commission, dostęp 18-10-2014.
 • Kołodziejczak M. Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo- Wschodniej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, PTE Warszawa 2013.
 • Pawlak K., Analiza i model rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, (w:) R. Urban Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę, IERiGŻ PIB, Warszawa 2008, s. 45.
 • Pawlak K., Poczta W., Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Wyd. Nauk. PWE, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L. 33 z 5 lutego 2004r, ze zm.), Luksemburg 2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L. 270 z 21 października 2003r, ze zm.), Luksemburg 2003.
 • Sokołowski A., Metody stosowane w data mining, http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/wstepdm.html, StatSoft Polska 2002, s. 9, dostęp: 11.04.2013.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, Tom 3, StatSoft, Kraków 2007.
 • Wymogi wzajemnej zgodności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl, dostęp: 10-09-2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-fced62d7-1aca-430a-8655-80c631098ab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.