Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 55 | 214-223

Article title

PRAWNE ASPEKTY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW MUZEALNYCH PRZEZ INTERNET

Authors

Content

Title variants

EN
LEGAL ASPECTS OF MAKING MUSEUM COLLECTIONS AVAILABLE ON THE INTERNET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zbiera przepisy prawa z zakresu zagadnień związanych z digitalizacją i podejmuje próbę ich interpretacji. Obszar aspektów prawnych jest jednym z poważniejszych problemów stojących przed muzeami na drodze do digitalizacji zbiorów, a następnie udostępniania powstałych w jej wyniku cyfrowych odwzorowań muzealiów przez Internet. Brak jednoznacznych regulacji, niejasny status prawny obiektów muzealnych, trudność ustalenia czy dany egzemplarz dzieła sztuki stanowi nośnik utworu w rozumieniu prawa autorskiego, prowadzą do sytuacji, w których muzea nie orientują się, że są uprawnione do eksploatacji posiadanych dzieł. Niejednokrotnie powoduje to wykluczenie z procesu cyfryzacji nawet całych zespołów cennych eksponatów. Problemy sprawiają zaszeregowanie do kategorii domeny publicznej oraz sprecyzowanie przypadków, w których można zastosować instytucję tzw. dozwolonego użytku. Dyskusje wzbudzają również odpowiedzi na pytanie, czy digitalizacja prowadzi do powstania prawa autorskiego oraz, czy i w jakim zakresie dozwolony użytek ulega rozszerzeniu na gruncie ustawy o muzeach. W związku z powyższym ograniczony zostaje powszechny dostęp społeczeństwa do dorobku kulturowego, który muzea powinny zapewniać w ramach realizacji swoich statutowych celów. Niezbędne jest ciągłe propagowanie inicjatyw związanych z udostępnianiem obiektów muzealnych przez Internet, jako jednym z przejawów troski o zachowanie dla potomnych dziedzictwa kultury (poprzez jego utrwalenie i przetrwanie w cyfrowej postaci), a także zwiększanie świadomości oraz niwelowanie niechęci i obaw w tej sferze.
EN
This article presents the set of legal regulations concerning the digitization process and constitutes an attempt to interpret them. Legal aspects are one of the biggest problems museums face when digitizing their collections and sharing them in digital form via Internet. As the existing regulations are ambiguous, legal status of the parts of museum collections is unclear and there are problems with deciding whether a certain piece of art is a carrier of a work according to Polish Copyright Law, museums are often unsure if they are entitled to exploit the works owned. As a result, even entire valuable collections are mostly excluded from the digitization process. There are problems with classifying public domains and specifying cases, where the so-called permissible use may be applied. Furthermore, it is argued whether digitization process leads to establishment of copyright and whether, and to what extend, the permissible use might be extended in light of Museum Acts. In consequence, society has a limited access to cultural heritage that should be granted by museums according to their statutes. It is necessary to constantly promote initiatives of making museum collections available on the Internet, which is an example of saving cultural heritage for the next generations (through its conservation and keeping it in digital form), and increasing the awareness and eliminating aversion and fears in this area.

Journal

Year

Volume

55

Pages

214-223

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-01f492bb-9584-3edc-8042-a7bb1299cede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.