Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(6) | 135-169

Article title

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane. Część 1

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem prezentowanego opracowania jest przybliżenie zagadnień świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w ujęciu orzecznictwa sądów administracyjnych. Analiza tego orzecznictwa potwierdza, że przyznanie świadczeń pieniężnych o charakterze obligatoryjnym – będących przedmiotem tej części artykułu – jakimi są zasiłek stały oraz zasiłek okresowy, uzależnione jest od spełnienia przesłanek pozytywnych przy jednoczesnym niewystępowaniu przesłanek negatywnych. Te ostatnie w zależności od ich charakteru są bądź mogą być bowiem uznane za prowadzące bądź mogące prowadzić do stwierdzenia, że udzielenie świadczenia jest bądź może być sprzeczne z zasadami i celami pomocy społecznej, w tym z zasadą pomocniczości. Zważywszy na nią, znaczenie dla przyznania pomocy ma wiele okoliczności, w tym m.in. ustalenie, czy osoba zainteresowana podejmuje działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji. Każda osoba (rodzina) – zanim zwróci się o pomoc – ma przede wszystkim obowiązek pełnego wykorzystywania własnych uprawnień, zasobów i możliwości w celu pokonania trudnej sytuacji życiowej, a jeżeli nie wykonuje tego obowiązku, to – jak potwierdza orzecznictwo – nie występuje podstawowa przesłanka udzielenia takiej osobie (rodzinie) pomocy ze środków publicznych. Jednym z podstawowych celów określonych w ustawie o pomocy społecznej jest aktywizacja świadczeniobiorców i doprowadzenie do ich usamodzielnienia. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, w tym także o charakterze obligatoryjnym mają – co do zasady – charakter przejściowy i w żadnym wypadku nie mogą zamieniać się w stałe i jedyne źródło utrzymania.

Journal

Year

Volume

Pages

135-169

Physical description

Dates

published
2020-12-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-03f025e7-ec28-35c6-8848-96e0d6c631cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.