Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18(18) | 206-226

Article title

WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO HISZPANII Z 2013 ROKU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia podejście do bezpieczeństwa narodowego opracowane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii w roku 2013. Wskazuje na zakres strategii, której są strategiczne cele, złożoność środowiska bezpieczeństwa oraz wyjątkowość ryzyk i zagrożeń. Omawiane są podstawowe wartości, które stanowią wyznacznik dla strategicznych kierunków działań, jak również konieczność uwzględnienia planowania i określenia zasad działania. Dla zobrazowania sytuacji omawiane jest środowisko strategii - jej otoczenie oraz pozycja Hiszpanii - jej relacje - w świecie. Diagnoza ryzyk i zagrożeń stanowi podstawę dla opracowania planu działań będących odpowiedzią na zdiagnozowane ryzyka i zagrożenia. Podsumowaniem strategicznych działań na rzecz bezpieczeństwa jest ustanowienie Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, które powierza się Rządowi.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-06aa9a8b-796c-3503-bad4-bcfd1f565cd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.