Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6(2) | 9-27

Article title

ECONOMIC DIMENSION OF HARMONIZING PERSONAL INCOME TAXATION IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Content

Title variants

PL
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA HARMONIZACJI PODATKU DOCHODOWEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
RU
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
Personal income tax (hereinafter referred to as PIT) has a short history, as it appeared in tax systems of EU countries as late as at the end of the 18th century. As a specific universal construction it performs two economic functions: providing financial means for covering some public expenses (fiscal function), leveling off – through its construction – inequalities in population incomes (redistribution function) and implements social functions of taxation through various tax reliefs and exemptions or the construction of the tax scale.
PL
Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. PIT - personal income tax) jest stosunkowo młodą konstrukcją w europejskich systemach podatkowych. Jest on formą daniny publicznej realizującej najczęściej pozafiskalne funkcje opodatkowania. Jako bezpośrednia forma podatku od dochodów wzbudza silne emocje polityczne pozostając najbardziej „rozpoznawalną” przez obywateli formą obciążeń publiczno - prawnych. W systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej (UE) podatek dochodowy od osób fizycznych jest zarówno ważnym źródłem dochodów budżetowych, jak i instrumentem realizacji funkcji socjalnych, społecznych, stymulacyjnych oraz redystrybucyjnych. Mimo, iż opodatkowanie dochodów osobistych leży w kompetencji każdego z państw członkowskich, w wielu sytuacjach potrzebna jest koordynacja na poziomie unijnym regulacji podatkowych, mająca na celu zapewnienie swobód określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz wyeliminowanie barier podatkowych w ponadgranicznej działalności obywateli państw – członków UE.
RU
Подоходный налог с физических лиц (далее - ПНП) имеет короткую историю, так как это было в налоговых системах стран ЕС уже в конце 18 века. В качестве конкретной универсальной конструкции он выполняет две экономические функции: предоставление финансовых средств для покрытия некоторых государственных расходов (фискальная функция), выравнивание – благодаря его составным элементам - неравенства в доходах населения (функция перераспределения) и осуществление социальных функций налогообложения посредством различных налоговых льгот, а также освобождения от налогов или конструкции налоговой шкалы.

Contributors

References

 • 1. Wołowiec T., Suseł A., Teoretyczne i praktyczne problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. [trans. Theoretical and practice problems of the personal income taxation in Poland] Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 2010.
 • 2. Wołowic T., Wolak P., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty). [trans. Personal income taxation in the European Union countries]. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - NLU, 2009.
 • 3. Wołowiec T., Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku. Wydanie pierwsze. [Chosen problems of personal income taxation in the 1990s]. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu- NLU 2003.
 • 4. Wołowiec T., Soboń J., Production, investment and demand- induced effects of income tax. Vilnius: Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management, Department of Finance and Taxes 2012.
 • 5. Soboń J., Wołowiec T., Personal income taxation. Harmonization and differentiations across the European Union. Novikow W., Palacko J., Sirojc Z. (red.) Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji. Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presovie, Winnickij Kooperatiwnyj Institut. 2011.
 • 6. Wołowiec T., Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu /in/ Nalepka A. Ujwary-Gil A. (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 2010.
 • 7. Wołowiec T., Relacje prawne i ekonomiczne pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. /in/ Ostaszewski J. (red.) Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 2009.
 • 8. Wołowiec T., Suseł A., Podatki dochodowe a funkcje polityki finansowej. /in/ Nalepka A. Ujwary- Gil A. (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 2009.
 • 9. Wołowiec T., Teoretyczne aspekty opodatkowania dochodów z oszczędności a szwajcarski system ochrony oszczędności klientów. /in/ Owsiak S. (red.) Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom II. Regiony wobec kryzysu finansowego. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów 2009.
 • 10. Wołowiec T., Preferencje prorodzinne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. /in/ Pancer-Cybulska E. (red.) Gospodarka społeczna w Europie. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa 2008. ISBN 978-83-925470-3-7. ss. 7 – 89.
 • 11. Wołowiec T., Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych. /in/ Nalepka A. (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU 2006.
 • 12. Wołowiec T., Wybrane zagadnienia harmonizacji opodatkowania osób fizycznych, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2011, vol 7, nr 2, www.e-finanse.com. ISSN 1743–039X.
 • 13. Wołowiec T., Soboń J., EU Integration and harmonization of Personal Income Taxation, „Contemporary Economics” 2011, Volume 5 Issue 1.
 • 14. Wołowiec T., Suseł A., Harmonization of personal income taxation and the process of EU integration. /in/ Ginevicius R., Rutkauskas A., Pocs R. (red.) Business and Management 2010, Volume II. Vilnus: Gediminas Technical University, Riga Technical University and Tallinn University of Technology 2010.
 • 15. Wołowiec T., Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE. „Przegląd Prawa Europejskiego Międzynarodowego”, 2008, nr 1.
 • 16. Wołowiec T., Klasyfikacja preferencji stosowanych w podatku dochodowym od osób fizycznych w krajach UE. „Studia Europejskie” 2007, nr 2.
 • 17. Wołowiec T., Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. „Studia Europejskie” 2006, nr 4.
 • 18. Wołowiec T., Analiza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiejimplikacje dla procesu harmonizacji. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2006, Tom LXXIII.
 • 19. Wołowiec T., Opodatkowanie dochodów kapitałowych w państwach członkowskich UE. „Studia Europejskie” 2005, nr 3.
 • 20. Wołowiec T., Analiza porównawcza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2005, Tom LXXI.
 • 21. Wołowiec T., Duszyński M., Specifics of taxation approaches of EU member states to the Personal Income Tax. „Academy Review”, 2005, nr 2.
 • 22. Wołowiec T., Duszyński M., Private individual taxation system. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004 nr 1.
 • 23. Wołowiec T., Przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle rozwiązań polskich. „Studia Europejskie” 2004, nr 1.
 • 24. Wołowiec T., Modele podatkowych preferencji prorodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.. „Studia Europejskie” 2004.
 • 25. Wołowiec T., Zakres i kierunki harmonizacji podatków dochodowych w Unii Europejskiej. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2004, Tom LXX.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-096c1cc6-fed6-3e76-9c75-f5b1b7f21668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.