PL EN


Journal
2015 | 56 | 94-97
Article title

SUPLEMENT DO RAPORTU O STANIE EDUKACJI MUZEALNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
SUPPLEMENT TO THE REPORT ON THE STATE OF MUSEUM EDUCATION
Languages of publication
Abstracts
The Report on the State of Museum Education. Supplement part 1 (edited by Marcin Szeląg) and part 2 (written by Marcin Szeląg) published at the beginning of 2015 refers to the problems of museum education, its current situation and its state in the country. The analyses are based on qualitative and quantitative research on the situation of education in museums. The research was carried out in 2010 and published for the first time in 2012 under the editorship of this author. In the 2015 supplements, the author analyses the discussion about the place of museum education and its quality in Poland. This discussion takes place among museum educators and was initiated by the Forum of Museum Educators citizens’ initiative. Subsequent chapters deal with the results of the research and the effects of conference meetings and debates on museum education held by the author in various Polish museums in 2013. Selected theories of museum education by English-speaking authors, as well as interviews with directors of major Warsaw museums and galleries, form the backdrop to these considerations. The marketing point of view at the museum institution is also presented in this context. The conclusion of Szeląg’s analyses is that it is necessary to introduce training courses and studies which would prepare museum educators for their work. Referring to models of museum education in Western countries, the author suggested an example programme of such studies in Poland. The publications presented in this article illustrate and report on the heated debate on museum education which has been taking place in Polish museums over the last decade.
PL
Publikacje Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement cz. 1 oraz Suplement cz. 2 pod red. Marcina Szeląga odnoszą się do problematyki edukacji muzealnej, jej aktualnego oglądu i statusu w naszym kraju. Podstawę analiz stanowią przeprowadzone badania ilościowo – jakościowe, diagnozujące sytuację edukacji w muzeach , które przeprowadzone zostały w 2010 r., a opublikowane pod redakcją tegoż autora w 2012 roku. Odniesienie do tych badań sugeruje podtytuł prezentowanych publikacji jako Suplement cz. 1 oraz Suplement cz. 2. Autor analizuje dyskusję nad miejscem edukacji muzealnej i jej jakością w Polsce. Dyskusja ta toczy się w kręgu edukatorów muzealnych zainicjowana przez obywatelską inicjatywę Forum Edukatorów Muzealnych. W kolejnych rozdziałach omawiane się wyniki badań i efekty spotkań konferencyjnych i dyskusji nad edukacją muzealną, które prowadzone były przez autora w różnych muzeach Polski w roku 2013. Jako kontekst przedstawione zostały wybrane teorie edukacji muzealnej autorów prac anglojęzycznych oraz wywiady z dyrektorami ważniejszych warszawskich muzeów i galerii sztuki. W tym kontekście zaprezentowano również spojrzenie marketingowe na instytucję jaką jest każde muzeum. Konkluzją przedstawionych przez M. Szeląga analiz jest postulat konieczności wprowadzenia szkoleń i studiów przygotowujących do pracy edukatora muzealnego. Odnosząc się do modeli edukacji muzealnej w krajach zachodnich autor zaproponował model programu takich studiów w Polsce. Przedstawione w niniejszym artykule publikacje obrazują i poniekąd relacjonują gorącą dyskusję na temat edukacji muzealnej, jaka toczy się w ostatniej dekadzie w polskich muzeach i ich otoczeniu.
Journal
Year
Volume
56
Pages
94-97
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0a570bb5-22b4-354e-ad90-70bfda7bcf2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.