Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 55 | 156-160

Article title

MUZEUM NAUKOWE

Content

Title variants

EN
SCIENTIFIC MUSEUM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule proponuję wbudowanie w strukturę muzeów w Polsce działalności naukowej i jej instytucjonalizację w obecnych ramach organizacyjnych muzeum. Nauka od dawna, a w zasadzie od początku, jest prowadzona w muzeach, jednakże pracownicy muzealni zajmuję się przede wszystkim badaniami podstawowym, niezbędnymi do obsługi kolekcji oraz realizowanych projektów ekspozycyjnych. W pewnym sensie jest to działalności „samo-usługowa”. Z drugiej strony zaobserwować można olbrzymi potencjał zarówno intelektualny, jak też instytucjonalny, do tej pory niewykorzystany, przydatny do utworzenia w niektórych muzeach ośrodków naukowych, skupionych zarówno wokół problemów par excellence muzealnych (teoretycznych, metodologicznych, historycznych), jak też bardziej autonomicznych wobec problematyki muzealnej. Proponuję powoływanie w ramach muzeów instytutów studiów zaawansowanych, korzystając przede wszystkich ze wzorów amerykańskich, takich jak Center for Advanced Studies in the Visual Arts (CASVA) funkcjonujący przy Galerii Narodowej w Waszyngtonie, czy też Sterling and Francine Clark Art Institute w Williamstown w Massachusetts, działający w muzeum o tej samej nazwie oraz Getty Research Institute w Los Angeles (działający jednak na innej zasadzie organizacyjnej). Nie chodzi o to, aby powielać amerykańskie wzory, lecz aby przenieść tę ideę na polski teren, z zachowaniem tutejszej specyfiki. Polska nauka funkcjonuje na innych zasadach niż w Stanach Zjednoczonych; przede wszystkim funkcjonuje ona w europejskich ramach organizacyjnych, zwłaszcza w kwestii pozyskiwania grantów. Przymuzealne instytuty studiów zaawansowanych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim mogą wytworzyć wiedzę, przydatną pracownikom muzealnym w ich pracy zawodowej, mogą być także dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy, zarówno z administracji centralnej, jak też z otrzymywanych grantów (zarówno krajowych jak międzynarodowych), ale przede wszystkim mogą zwiększyć konkurencyjność polskiej nauki zarówno wewnątrz kraju, jak też na arenie międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej. Warto w tym miejscu sobie uświadomić, że na terenie Europy Środkowo-Wschodniej takie instytucje do tej pory nie powstały, co tym bardziej stwarza szanse przed polskim naukowym muzealnictwem.
EN
This article presents a proposal for incorporating scientific activity into the structure of museums in Poland and then institutionalizing it in the existing organizational framework of museums. In fact, scientific activity has been conducted in museums ever since, however, museum employees have mainly carried out basic research essential for running collections and exhibitions. On the one hand, this may be considered as a kind of “self-service”. On the other hand, museums have an enormous intellectual and institutional potential which has not been used so far and could constitute a basis for creating in some museums research centers dealing with both museum problems par excellence (theoretical, methodological, historical ones) and more autonomous ones toward museum issues. Museums should create centers for advanced studies, following mainly American models, such as Center for Advanced Studies in the Visual Arts (CASVA) of the National Gallery in Washington, Sterling and Francine Clark Art Institute in Williamstown in Massachusetts or Getty Research Institute in Los Angeles (having other organizational structure). However, American patterns should not be simply copied but adapted to the Polish context. Polish science operates in a different manner than American; it is organized within the European framework, especially in terms of receiving grants. Centers for advanced studies in museums may provide measurable benefits. First of all, such centers may generate knowledge important for museum employees and their work. Moreover, centers may be an additional source to gain funds – both from central administration and (national and international) grants. The most important benefit, however, is the fact that centers may make Polish science more competitive on national and international – especially European – level. It is worth to mention that such institutions have not been established in the Central and Eastern Europe so far what creates even more opportunities for scientific museums in Poland.

Journal

Year

Volume

55

Pages

156-160

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0b8a7144-9f41-3328-a5a9-bccb6f69e6a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.