Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(3) | 13-38

Article title

MUZYKA I MORALNOŚĆ: Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk.

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy szkic jest w głównej mierze sprawozdaniem z poszukiwania lektur, argumentów,refleksji, przekonań, które pozwoliły rozwinąć i doprecyzować własne idee autorki.Uwzględnione zostały zwłaszcza publikacje i zawarte w nich stanowiska współczesnychautorów na temat związków muzyki i etyki, powstałe w ostatnich kilku-, kilkunastu latach.Wybrane prace zostały ukazane w szerokim kontekście tzw. „etycznego krytycyzmu”, nowegoparadygmatu w angloamerykańskich badaniach nad literaturą i kulturą.Wśród wymienionych tekstów znalazły się bardzo zróżnicowane w swym rodzajuprace autorów m.in. polskich, francuskich, angielskich, rumuńskich, niemieckich. Wśródnich wiele miejsca zajmują studia rumuńskich badaczy, a zwłaszcza książka rumuńskiejautorki, prof. Carmen Cozmy, pt. Ethos of Music Art. Essays in Moral Philosophy (2000).Najbardziej obszernie dyskutowanym dziełem jest książka Nanette Nielsen i Marcela CobussenaMusic and Ethics (2012).Z fragmentarycznego, pobieżnie naszkicowanego przeglądu wybranych jedynie publikacjii prezentowanych stanowisk na temat skomplikowanych i wielowymiarowychwzajemnych relacji muzyki i etyki można wnioskować, że trudno byłoby stwierdzić zaistnienieradykalnego „zwrotu etycznego” w muzykologii, który miałby nastąpić w sposóbanalogiczny do nagłego przypływu zainteresowania kwestiami etycznymi w badaniachliterackich tradycji angloamerykańskiej końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku.Można mówić jedynie o pewnych impulsach, inspiracjach badawczych, nie zaś o nowym paradygmacie.Na zakończenie autorka wspomina o własnych badaniach skoncentrowanych wokół tajemniczych powiązań muzyki i etyki, których fundament został zbudowany na twierdzeniachzaczerpniętych z myśli antropologicznej Karola Wojtyły, z zachowaniem niezależności względem nurtu „etycznego krytycyzmu”. Muzyczny komentarz i zarazem końcowąkonkluzję tekstu tworzą zacytowane końcowe takty III Części Sinfonii Luciana Berio.

Keywords

PL

Year

Volume

Pages

13-38

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0df39a33-dd79-3fbb-b4cf-203bcd110e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.