Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6(2) | 140-151

Article title

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE FINANCING OF THE WATER MANAGEMENT COMPLEX IN UKRAINE

Content

Title variants

PL
WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA FINANSOWANIE KOMPLEKSU GOSPODARKI WODNEJ NA UKRAINIE
RU
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The article considers how the water management complex (WМC) in its development is affected by financial and economic processes. The peculiarities of the bilateral interaction of the complex and the financial and economic system of the state are analyzed. Economic mechanisms are considered, when using which the WМC complex is a recipient of cash flows. The conditions under which WМC can function as their generator are shown, forming and introducing new principles and tendencies to the internal system of the state. The negative and positive factors of development of the corresponding economic mechanisms are analyzed. The impact of the crisis on the development of the complex is taken into account - both negative and positive aspects of its impact on the chemical industry are shown.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ procesów finansowych i gospodarczych na system zarządzania wodą (SZW). Została zbadana specyfiki współpracy dwustronnej systemu zarządzania wodą a systemu finansowego i gospodarczego państwa. Zostały zbadane mechanizmy ekonomiczne, których stosowanie powoduje, że kompleks SZW jest odbiorcą przepływów pieniężnych. Zostały przedstawione warunki, w których SZW może działać jako generator przepływów pieniężnych wprowadzając nowe strategie i tendencje w systemie wewnętrznym państwa. Również zostały przeanalizowane negatywne i pozytywne czynniki rozwoju odpowiednich mechanizmów finansowych. Pod uwagę również został wzięty wpływ kryzysu na rozwój kompleksu – zostały pokazane zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty jego wpływu na SZW.
RU
В статье рассмотренно влияние финансово-экономических процессов на развитие водохозяйственного комплекс (ВХК). Проанализировано особенности двустороннего взаимодействия комплекса и финансово-экономической системы государства. Рассмотрены экономические механизмы, при использовании которых ВХК комплекс является реципиентом денежных потоков. Показаны условия при которых ВХК может функционировать как их генератор, формируя и привнося новые принципы и тенденции к внутренней системе государства. Проанализированы негативные и позитивные факторы развития соответствующих экономических механизмов. Учтено влияние кризиса на развития комплекса – показаны как отрицательные, так и положительные стороны его воздействия на ВХК.

Year

Volume

Pages

140-151

Physical description

Dates

published
2017-12-29

Contributors

References

 • 1. Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/data/
 • 2. The Heritage Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/
 • 3. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EC: основні терміни і визначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dbuwr.com.ua/docs.Waterdirect.pdf.
 • 4. Водне господарство в Україні / ред. А. В. Яцик, В. М. Хорєв. - К.: Генеза, 2000. - 456 с.
 • 5. Водні ресурси у вимірах природного багатства України / [М. А. Хвесик та ін. ; за заг. ред. М. А. Хвесика] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2016. - 108 с.
 • 6. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення управління : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. В. Яцик [и др.] ; ред. А. В. Яцик. - К. : Генеза, 2007. - 360 с.
 • 7. Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/
 • 8. Галушкина Т. П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) / Т. П. Галушкина ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О. : [б.и.], 2000. - 280 с.
 • 9. Директива 2000/60/ЄC Європейського Парламенту і Ради “Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики” від 23 жовтня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon4.rada.gov.ua/laws
 • 10. Директива № 2007/60/ЄС Европейского парламента и Совета ЕС "Об оценке и управлении рисками, связанными с наводнениями" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b29
 • 11. Економічна криза: втрати і можливості для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newpolityka.in.ua/node/135
 • 12. Методика розрахунку збитків та заходів по їх запобіганню в галузях економіки України внаслідок дефіциту водних ресурсів в період маловодних років в басейні Дніпра / А. І. Томільцева [та ін.] ; Український НДІ водогосподарсько- екологічних проблем (УНДІВЕП). - К. : Знання, 1999. - 163 с.
 • 13. Методичні підходи до агрегованої економічної оцінки водних ресурсів як складової природного багатства України / [М. А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 35 с.
 • 14. Основи економічної теорії / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 488c.
 • 15. Офіційний сайт Державного агентства водних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scwm.gov.ua/
 • 16. Сундук А.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект / А.М. Сундук // Стратегічні пріоритети: науково- аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – 2009. – № 2 (11). – С. 205-210.
 • 17. Теоретико-методологічні засади формування рентних відносин у водному господарстві України / [М. А. Хвесик та ін.] ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України". - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. - 96 с.
 • 18. Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 84-96
 • 19. Экологическая экономика и управление / Сумский гос. ун-т. - Сумы : "Мрія-1" ЛТД, Т. 2 : Экономика для экологии / ред. О. Ф. Балацький. - [Б. м.] : [б.в.], 1997. - 269 с.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-10e92ea5-a052-31d8-8109-39e85e4f7890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.