PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 75-92
Article title

Polityka rachunkowości polskich fundacji w świetle badań empirycznych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd) ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości.W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki) rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności). Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji) i przetwarzania danych (42% fundacji). Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji) oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji).Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-10eb30a3-4f27-3403-a0ce-248b2df631b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.