Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 263-281

Article title

THE IMPORTANCE OF THE 500 PLUS FAMILY PROGRAM AS AN IMPACT FACTOR OF FAMILY POLICY IN FAMILY INVESTMENT IN POLAND

Content

Title variants

PL
ZNACZENIE WPROWADZENIA PROGRAMU RODZINA 500 PLUS JAKO ISTOTNEGO CZYNNIKA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCYJNEJ POLITYKI RODZINNEJ W POLSCE
RU
ВАЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЬИ 500 ПЛЮС В ВИДЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ФАКТОР КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОЛЬШЕ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
In Poland since the beginning of the systemic transformation of the 1990s, the relatively low incomes of many families have been relatively low. Similar relationships exist in terms of material, housing and financial savings. Launched in April 2016, the 500 Plus Program contributes to a significant reduction in the scale of this socially and economically disadvantageous relationship, i.e. the current lowest profitability in families with many children. Moreover, the profitability and generating of surplus financial households in Poland are on average several times lower than in the financial situation of families in Western European countries. The strategic goal in this way of developing family policy is to increase the fertility in Poland in the coming years, which is to counteract the unfavorable demographic trends of the aging population. It is now assumed that the 500 Plus Program should work positively on the strategic socio-economic objective of reducing the demographic aging of the population, i.e. limiting the potential for publication in the perspective of the next few years of insolvency conducted by the Social Insurance Institution of the participatory pension system. The 500 Plus program is an important instrument for a comprehensive family investment policy in Poland.
PL
W Polsce od początku transformacji systemowej lat 90. relatywnie najniższe dochody osiągały rodziny wielodzietne. Podobne relacje kształtują się w zakresie sytuacji materialnej, mieszkaniowej i w zakresie generowanych oszczędności finansowych. Uruchomiony w kwietniu 2016 roku Program 500 Plus przyczynia się do znaczącego zmniejszenia skali tej niekorzystnej społecznie i ekonomicznie relacji tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Poza tym dochodowość i generowanie nadwyżek finansowych gospodarstw domowych w Polsce jest średnio kilkukrotnie niższa w porównaniu z sytuacją finansową rodzin w krajach Europy Zachodniej. Celem strategicznym w ten sposób rozwijanej polityki rodzinnej jest zwiększenie dzietności w kolejnych latach w Polsce, co ma przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom demograficznym starzenia się społeczeństwa. Obecnie przyjmuje się, że Program 500 Plus powinien pozytywnie zadziałać w kwestii strategicznego celu społeczno-gospodarczego ograniczenia skali demograficznego procesu starzenia się społeczeństwa tj. ograniczenia potencjalnej możliwości ogłoszenia w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat niewypłacalności prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych partycypacyjnego systemu emerytalnego. Program 500 Plus jest istotnym instrumentem kompleksowej inwestycyjnej polityki rodzinnej w Polsce.
RU
В Польше с начала 90-х годов преобразования достигли относительно малосемей с большим количеством детей. Подобные отношения формируются в области материального положения, жилищного строительства и с точки зренияэкономии генерируемых финансовых средств. Запущенная в апреле 2016 года, программа 500 Плюс способствует значительному сокращению бесконечной шкалы социально и экономически невыгодному отношению, тоесть текущая низкая рентабельность в больших семьях. Кроме того, рентабельность и генерирование финансовых средств домохозяйствами в Польше в несколько раз ниже, чем в среднем по сравнению с финансовым положением семей в Западной Европе. Стратегическая цель этого ниспадающего показателя семейной политики является повышение рождаемости в последующие годы в Польше, которая является для борьбы с негативными демографическими тенденциями старения населения. В настоящее время предполагается, что программа 500 Плюс должна работать положительно в отношении стратегической цели социально- экономических ограничений масштабов демографического старения населения, то есть ограничение объявления потенциальных возможностей в ближайшие годы контроль проведенного неплатежеспособностью пенсионного участия системы социальногострахования. 500 Плюс является важным инструментом инвестиционной всеобъемлющей семейной политики в Польше.

Year

Volume

Pages

263-281

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

References

 • 1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczo-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2002.
 • 2. C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa 2012.
 • 3. S. Cudak, E. Adasiewicz, Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Wydawnic-two Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2014.
 • 4. A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, Wydawnictwo PTPS i Politechnika Radomska, Radom 2011.
 • 5. A. Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce - dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość (w:) M. Kubiak (red.), „Polityka spo-łeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie”, Wydaw-nictwo Uniwersytet Gdański i PTPS, Gdańsk 2014.
 • 6. J. Frątczak-Muller, Rodzina - potrzeby - polityka społeczna, Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2014.
 • 7. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • 8. M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wy-dawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • 9. B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.), Społeczny wymiar kryzysu, Wydawnictwo Scho-lar, Warszawa 2012.
 • 10. M. Jarosz, Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu, Wydawnictwo Ofi-cyna Naukowa, Warszawa 2013.
 • 11. M. Jewdokimow, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 • 12. B. Liberda, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • 13. N. Lutowski, 500 plus – zmiany na 2017 (w:) Portal internetowy „Duża Rodzina”, Dział: Aktualności finansowe, 20 grudnia 2016, (http://duzarodzina.pl/aktualnosci/x500-plus-zmiany-2017).
 • 14. P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., Informacje i opraco-wania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa sierpień 2016.
 • 15. N. Morel, B. Palier, J. Palme, Polityka społeczna jako inwestycja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • 16. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2014.
 • 17. D. Prokopowicz, A. Dmowski, J. Sarnowski, Finanse i bankowość. Teoria i prakty-ka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • 18. D. Prokopowicz, A. Dmowski, Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradz-twa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 19. D. Prokopowicz, S. Gwoździewicz, The role and application of Keynesian macroe-conomic anti-crisis theories in the context of development of the financial system in Poland (in) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Bułgaria, Var-na 2015, nr 3(7) 2015.
 • 20. Rodzina 500+, pod jakimi warunkami program ma szansę na sukces?, Raport In-stytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka, Wyższa Szkoła Pedago-giczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • 21. M. Rogala, Program 500+. Jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2016.
 • 22. K. Rzyman, Co drugi Polak żyje „od pierwszego do pierwszego”. Z naszą wiedzą ekonomiczną też jest słabo (w:) Portal internetowy „Polskie Radio”, 14.11.2014, (http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1287919,Co-drugi-Polak-zyje-od-pierwszego-do-pierwszego-Z-nasza-wiedza-ekonomiczna-tez-jest-slabo).
 • 23. E. Szczerbak, Regularnie oszczędza tylko co ósmy Polak. Nie odkładamy na emery-turę, boimy się inwestować (w:) Portal internetowy "Polskie Radio", za: dane GUS, 22.10.2014, (http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1265458,Regularnie-oszczedza-tylko-co-osmy-Polak-Nie-odkladamy-na-emeryture-boimy-sie-inwestowac).
 • 24. M. Topolewska, 500+ krok po kroku Rewolucja w świadczeniach, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa 2016.
 • 25. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Seria Socjo-logia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń 2001.
 • 26. Warunki życia rodzin w Polsce, Informacje i opracowania statystyczne, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Wydawnictwo Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-11c5d2ed-80c2-3fca-b950-92621e062546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.