Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11(1) | 247-256

Article title

DIRECTIONS OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF HUMANITARIAN DEVELOPMENT OF THE REGION

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
An important task of today's science is to overcome a simplified understanding of de-mocracy as an unrestricted freedom of citizens. That is why the basis of the implemen-tation of public opinion should be the interaction of public authorities with public organizations, as well as accountability of public authorities in the regions in front of representative organizations of communities. A prerequisite for progressive social development is the equality of citizens and their associations. Active intervention of civic organizations in the development of regions, the destruction of managerial stereotypes, readiness for non-standard decisions, the application of new management methods proves the effectiveness and superiority of leadership through the interaction of public authorities with civic organizations. The interaction of public authorities with non-governmental organizations in the field of humanitarian development of the region is substantiated in the article. The actuali-ty of the mentioned problem under conditions of constitutional modernization in Ukraine is determined. The essence of interaction of authorities and communities in the development of humanitarian field of the region is clarified. public authority, non-governmental organizations, humanitarian field of the region, state strategy of regional development, local self-government, territorial communities, democracy Ważnym zadaniem dzisiejszej nauki jest przezwyciężenie uproszczonego rozumienia demokracji jako nieograniczonej wolności obywateli. Dlatego podstawą wdrażania opinii publicznej powinna być interakcja władz publicznych z organizacjami publicznymi, a także odpowiedzialność i kontrola władz publicznych w regionach przed reprezentatywnymi organizacjami społeczności. Równość obywateli i ich stowarzyszeń jest niezbędnym warunkiem stopniowego rozwoju społecznego. Aktywna interwencja organizacji publicznych w rozwój regionów, niszczenie stereotypów zarządzania, gotowość do nie-standardowych decyzji, stosowanie nowych metod zarządzania, dowodzi skuteczności i przewagi regionalnego przywództwa poprzez interakcje władz publicznych z organizacjami pozarządowymi. Artykuł uzasadnia interakcje władz publicznych z organizacjami publicznymi w dziedzinie rozwoju humanitarnego regionu. Określono aktualność wspomnianego problemu w warunkach zmiany konstytucji na Ukrainie. Wyjaśniono istotę interakcji między władzami publicznymi a organizacjami publicznymi w rozwoju sfery humanitarnej regionu władze publiczne, organizacje publiczne, sfera humanitarna regionu, państwowa strategia rozwoju regionalnego, samorząd lokalny, wspólnoty terytorialne, demokracja

Year

Volume

Pages

247-256

Physical description

Dates

published
2020-08-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-12fef43c-3f94-322c-90a4-0c4dc0196828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.