Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 149-160

Article title

Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Problem wiarygodności sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związa-nych odnosi się do trzech dziedzin: rachunkowości, analizy finansowej oraz badania sprawozdania finansowego. Szczególne znaczenie ma właściwe określenie celu ba-dania sprawozdania finansowego i jego uwarunkowania. Aktualnie biegły rewident powinien dokonać oceny nie tylko rozliczenia jednostki z otoczeniem, ale również po-dejmowanych przez nią decyzji, co przejawia się w możliwości kontynuacji działalności jednostki.Nakreślony cel badania sprawozdania finansowego stawia wyższe wymogi kom-petencyjne biegłym rewidentom. Szczególne znaczenie ma konieczność uświadomienia i szerszego wykorzystania analizy finansowej i planowania finansowego. Postulat modyfikacji regulacji prawnych celu badania sprawozdania finansowego zbiega się w czasie z ogłoszeniem Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, akcentu-jących kompetencje i etykę zawodowych księgowych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-17972ad7-f667-3911-be5a-83488242c46b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.