Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XI(4(33)) | 41-58

Article title

Kształcenie akademickie w formie zdalnej– refleksja nad prakseologicznym wymiarem e-learningu

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono problematyce kształcenia zdalnego, które zostało wprowadzone do pol-skiego szkolnictwa wyższego z powodu sytuacji epidemiologicznej wywołanej Covid-19 w marcu 2020 roku. Artykuł składa się z trzech głównych części. We wprowadzeniu zasygnali-zowano potrzebę refleksji nad miejscem nauczania na odległość przy użyciu zasobów tech-nologii informacyjnych. W części teoretycznej poddano analizie podstawową aparaturę po-jęciową dotyczącą e-learningu, a także akty prawne określające warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na etapie studiów wyższych mogły być prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi teleinformatycznych. Finalnie na pod-stawie zgromadzonego materiału empirycznego, dokonano refleksji nad przygotowaniem, realizowaniem oraz ewaluowaniem zajęć w trybie online, wskazując na potencjały oraz wa-dy tkwiące w kształceniu zdalnym. W opisie procesu kształcenia na odległość, przytoczono doświadczenia nauczycieli akademickich oraz nakreślono perspektywy rozwoju w zakresie wykorzystywania nowych technologii w pedagogice.

Year

Volume

Pages

41-58

Physical description

Dates

published
2021-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-188898d6-a771-3944-88e7-6e9be8acfba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.