Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11(1) | 185-196

Article title

AGRICULTURAL SECTOR AND EMPLOYMENT GENERATION IN POST SAP ERA NIGERIA: AN EMPIRICAL PERSPECTIVE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
This study investigated the role of agriculture in generating employment in post SAP era Nigeria. This study was motivated as a result of lack of sufficient studies regarding this subject matter in the recent time. Data were sourced from the CBN Statistical Bulletin and Cointegration, DOLS and Granger Causality Approach was used to address the objective of this study. Consequently, the major findings that emerged in this study are as follows: agricultural sector contributed to employment generation in the country, though not significant in the post SAP era. Similarly, inflation rate has a positive impact on employment generation in the economy. However, the contribution of agricultural expenditure to the employment generation was negative in the country. Furthermore, one way feedback flows from employment to agricultural expenditure and expenditure on agriculture granger causes inflation rate in the economy. Moreover, based on these findings the following recommendations could be made for the policy makers in Nigeria that agricultural sector has the capacity to address the current unemployment menace among the youths in Nigeria. Also, the government should possess a political goodwill to diversify the current mono-cultural nature of the economy towards agricultural sector by proper funding of this sector of the economy Agricultural Sector, Employment Generation, Post SAP Era, Diversification W tym badaniu została przeanalizowana rola rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy w Nigerii po wprowadzeniu programu dostosowań strukturalnych. Badanie to było motywowane brakiem wystarczających badań na ten temat w ostatnim czasie. Dane zostały po- zyskane z Biuletynu statystycznego CBN. Natomiast cel badań został osiągnięty za po- mocą podejścia Cointegration, DOLS and Granger Causality Zatem najważniejsze wnioski z tego badania są następujące: sektor rolny przyczynił się do tworzenia się miejsc pracy w kraju, ale nie tak istotnego po epoce programu dostosowań strukturalnych. Po- dobnie inflacja ma pozytywny wpływ na tworzenie się miejsc pracy w gospodarce. Niestety wydatki na rolnictwo są negatywnie związane z tworzeniem się miejsc pracy w go- spodarce. Ponadto jednostronne sprzężenie zwrotne między zatrudnieniem a wydatkami na rolnictwo powodują wzrost stopy inflacji w gospodarce. W oparciu o te wyniki wystosowane są następujące rekomendacje dla twórców polityk w Nigerii: sektor rolny ma zdolność do zaradzenia obecnemu zagrożeniu bezrobociem wśród młodzieży w Nigerii. Także rząd powinien wyrazić wolę polityczną w zakresie dywersyfikacji aktualnego monokulurowego charakteru gospodarki w odniesieniu do sektora rolnego. Sektor rolny, tworzenie miejsc pracy, epoka po wprowadzeniu pro- gramu dostosowań strukturalnych, dywersyfikacja

Year

Volume

Pages

185-196

Physical description

Dates

published
2020-08-14

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1b3d7736-c385-3aa5-bf49-c6f0f66162c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.