Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11(1) | 223-230

Article title

POLITICAL PARTIES AND NATIONAL INTEGRATION IN NIGERIA: A HISTORICAL PERSPECTIVE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
In a democratic environment, Political Parties are the fulcrum and focal instrument because it set the foundation or the platform for representation in government and politics of a people. As an institution that continuously seeks the control of state power and authority it then behoove on it to set the agenda of integration so as to synergize the strength of bonding for national achievement. However, this can only be achieved through its policy templates, true process of democratization and a more nationalistic outlook instead of sectionalism amidst others. Nigeria, as a country have been persistently challenged with the problem of achieving a common front due to the myriad of factors that continuously bifurcate every of its fiber or fabrics. Hence, this paper examines the role of political parties in achieving National integration in Nigeria. After using the primary and secondary sources of data collection analysis it was obvi-ous that political parties have continuously failed in integrating the society due to a strong hold on ethnic divides, corruption, unfulfilled promises, thuggery among other negative portraits. Thus, the paper recommends that political parties should reflect a national outlook instead of been primordial, therefore the independent national elec-toral commission should not register parties with parochial ideology more so, citizens should be encourage to massively participate in politics so as to enclose the possibility of election rigging. Political Parties, Integration, Democratization, Nigeria W środowisku demokratycznym partie polityczne są punktem odniesienia i głównym instrumentem, ponieważ stanowią podstawę lub platformę reprezentacji narodu w rządzie i polityce. Jako instytucja, która nieustannie poszukuje kontroli władzy i autorytetu państwa, zobowiązuje się następnie do wyznaczenia programu integracji, tak aby synergicznie zwiększyć siłę więzi dla narodowych osiągnięć. Można to jednak osiągnąć tylko dzięki szablonom politycznym, prawdziwemu procesowi demokratyzacji i bardziej nacjonalistycznym poglądom zamiast sekcjonalizmu pośród innych. Nigeria, jako kraj, nieustannie stawiała czoła problemowi osiągnięcia wspólnego frontu ze względu na niezliczone czynniki, które nieustannie rozszczepiają każde z jej „włókien”. Dlatego niniejszy artykuł analizuje rolę partii politycznych w osiąganiu integracji narodowej w Nigerii. Po skorzystaniu z pierwotnych i wtórnych źródeł analizy gromadzenia danych było oczywiste, że partiom politycznym nieustannie zawodziła integracja społeczeństwa ze względu na silne trzymanie się podziałów etnicznych, korupcję, niespełnione obietnice, przestępczość i inne negatywne czynniki. W artykule zaleca się, aby partie polityczne odzwierciedlały poglądy narodowe. Niezależna krajowa komisja wyborcza nie powinna rejestrować partii tylko „o ideologii zaściankowej”. Należy zachęcać obywateli do masowego udziału w polityce, tak aby ograniczyć możliwość fałszerstw wyborczych. Partie polityczne, integracja, demokratyzacja, Nigeria

Year

Volume

Pages

223-230

Physical description

Dates

published
2020-08-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-20279f0b-b334-370d-88b4-926690697999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.