Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 127-140

Article title

THE ROLE OF ECONOMY OF KNOWLEDGE IN THE POSTINDUSTRIAL ENVIRONMENT

Content

Title variants

PL
ROLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W PROCESACH ZMIAN W GOSPODARKACH POSTINDUSTRIALNYCH
RU
РОЛЬ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
Regularities of the postindustrial economy are determined together with the succession of its types change explaining characteristic features of each of them. The role of the economy of knowledge is specified in the process of changes with the postindustrial economy, besides the use of knowledge by each type of economy is generalized and systematized in time dimension according to their importance and degree. It is substantiated that the establishment of the economy of knowledge must be accompanied by the effect of meliorism thus providing improvement of the world and human progress towards the development of its basic forms.
PL
Uwarunkowania gospodarki postindustrialnej są określane wraz z kolejnymi zmianami tych gospodarek, wyjaśniające cechy które są dla nich charakterystyczne. Należy jednak zaznaczyć w tych przeobrażeniach jaką rolę odgrywa gospodarka oparta na wiedzy. Celem niniejszego opracowania jest poparcie hipotezy, że rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy muszą towarzyszyć zjawiska dążące do poprawy pokoju oraz poszanowania praw człowieka u uwzględnieniem tez meliorystycznych.
RU
Определены закономерности развития постиндустриальной экономики и последовательность смены ее типов с раскрытием характерных особенностей каждого из них. Установлена роль экономики знаний в процессе изменения постиндустриальных экономик, при этом обобщено и систематизировано во временном измерении по важности и степени использование знаний каждым типом экономики. Обосновано, что становление экономики знаний должно сопровождаться эффектом мелиоризма, что обуславливает улучшение мира и обеспечения человеческого прогресса в направлении развития основных ее форм.

Contributors

References

 • 1. Баль-Возняк Т. Причини низького рівня інноваційності польської економіки // Журнал європейської економіки. – Т. 5. – 2006.
 • 2. Білоцерківець В.В. Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 008.00.01 "Економічна теорія та історія екон. думки"/ М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. “Нац. гірн. ун-т”. – Д.: НГУ, 2014.
 • 3. Будущее, которого мы хотим. Рішення Конференції ООН зі сталого розвитку. 26 червня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/ru
 • 4. Буркинський Б. В. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов. – О. : ІПРЕЕД НАН України; Саки : Фенікс, 2011.
 • 5. Бутнік-Сіверський О. Б. Інноватика та інтелектуальна економіка (теоретико-методологічний аспект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9802/1/innovatika.pdf
 • 6. Геєць В.М. Про характер перехідних процесів до економіки знань / Геєць В.М. // Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / під заг. Ред. А.П. Гальчинського, С.В. Льовочкиіна, В.Л. Семиноженка. – Г.: Владар, 2004.
 • 7. Дзядук Т. В.Мережева економіка як елемент формування сучасної світової господарської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2008/9.pdf
 • 8. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента: Весь Питер Друкер в одной книге: лучшие работы по менеджменту, написанные за 60 лет / Пер. с англ. О. Л. Пелявского. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2004. – 421с.
 • 9. Замлелый А.Ю. Формирование smart (интеллектуальной) экономики: теория и практика / А.Ю. Замлелый // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4.
 • 10. Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування: Монографія / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна, за заг. ред. Мусіної Л.А. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 280 с.
 • 11. Кравчук О. І. Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин / О. І. Кравчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . – 2016. – № 2.
 • 12. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1966.
 • 13. Омарова Н.Ю. На пути к Smart-обществу: технология будущего осмысления 2.0: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gosbook.ru/node/69879.
 • 14. Федотова Ю.В. Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів / Ю.В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №4.
 • 15. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981.
 • 16. Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги/ Дж. Хокинс: [пер. с англ. И. Щербаковой] М.: Издательский дом "Классика-XXI", 2011.
 • 17. Шумпетер Й. А. Теория экономическогоразвития. Капитализм, социализм и демократия:пер. с нем. и англ. / Й. А. Шумпетер. – М. : Эксмо,2007.
 • 18. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития : Исследование предпринимательской прибыли , капитала , кредита, процента и цикла коньюктуры/Й.А.Шумпетер -М.: Прогресс, 1982.
 • 19. Araya D. Rethinking US Education Policy. Paradigms of the Knowledge Economy / D. Araya. – New York: Palgrave Macmillan, 2015.
 • 20. BarabásiA.-L.NetworkEconomy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://barabasi.com/f/634.pdf
 • 21. Benkler, Yochai. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. — New Haven, Conn: Yale University Press, 2006.
 • 22. Bruneckienė J. Sumaniosiosekonomikoskoncepcijaekonominėsvertėskūrimomiestekon-tekste / J. Bruneckienė // PublicPolicyandAdministration. – 2014. – №3. – Том 13. – С. 469-482. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/3965/3722
 • 23. Dov Seidman From the Knowledge Economy to theFrom the Knowledge Economy to the Human Economy[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hbr.org/2014/11/from-the-knowledge-economy-to-the-human-economy
 • 24. Drucker Р. F. The Discipline of Innovation // Наrvard Business Reviev. – 2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation#comment-section
 • 25. Drucker, P. F. Innovation and entrepreneurship/ P. F. Drucker. – New York.: Harper & Row,Publishers, 1985. – 278 p.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/ENTREPRENEURSHIP%20Innovation%20and%20entrepreneurship.PDF
 • 26. European Commission. EUROPE 2020. A strategy for smart,sustainable and inclusive growth /COM (2010) 2020 Brussels, 3.3.2010.
 • 27. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life. N.Y.: Basic Books, 2002.
 • 28. FloridaR. Creativity Is the New Economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/richard-florida/creativity-is-the-new-eco_b_1608363.html
 • 29. Gartner Says the Programmable Economy Has the Potential to Disrupt Every Facet of the Global Economy // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gartner.com/newsroom/id/3146018
 • 30. Graebner А. The Limits of Meliorism In Foreign Affairs / A. Graebner // VQR. – 2000. – №1 – Том 76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vqronline.org/essay/limits-meliorism-foreign-affairs.
 • 31. HEC4Climate: "We are heading towards a smart green digital economy" Jeremy Rifkin[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hec.edu/Knowledge/News/HEC4Climate-We-are-heading-towards-a-smart-green-digital-economy-Jeremy-Rifkin
 • 32. Hepworth M. (2009) The Green Knowledge Economy / M. Hepworth.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ied.co.uk/pdf/bournemouth/Mark%20Hepworth.ppt
 • 33. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. L.: Penguin, 2001.
 • 34. Internet plus: china’s official strategy for the uberisation of the economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.innovationiseverywhere.com/internet-plus-chinas-official-strategy-for-the-uberisation-of-the-economy/
 • 35. Japanese company replaces office workers with artificial intelligence // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance?utm_content=bufferf2fa6&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
 • 36. McKinney Р. Understanding the Innovation Economy and Its Impact on Our World / P. McKinney [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philmckinney.com/understanding-innovation-economy-impact-world/
 • 37. Newton А. The Green Knowledge Economy /A. Newton// Geoeconomics. – 2010. –№3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.geoeconomics.com/
 • 38. Porat, Mark Uri. 1977. The Information Economy: Definition and Measurement. // Wash-ington: Office of Telecommunications, U.S. Department of Commerce// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED142205.pdf
 • 39. Revolution in Progress: The Networked Economy[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.technologyreview.com/s/530241/revolution-in-progress-the-networked-economy/
 • 40. RifkinJ. How the Third Industrial Revolution Will Create a Green Economy / J. Rifkin[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/third-industrial-revolution-green-economy_b_8286142.html
 • 41. Thefoundationoneconomictrends. The office of JeremyRifkin.AboutJeremyRifkin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm
 • 42. Torrent J.Knowledge, networks and economic activity. Revisiting the network effects in the knowledge economy / J. Torrent// e-Journal on the Knowledge Societe. – 2009. – 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/torrent.pdf.
 • 43. TowardsaGreenEconomy: PathwaystoSustainableDevelopmentandPovertyEradication. UNEP, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unep/org

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2616a173-7860-300b-830d-c85f5791e865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.