Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11(2) | 17-21

Article title

Vaccinations as a problem of medicalization/ Medykalizacja szczepień ochronnych

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Background: The process of medicalization as a form of biopower is present in many aspects of human life, including vaccination. Aim of the study: The study aims to determine social attitudes towards medicalization in the context of vaccination, and to assess the relationship between children’s vaccinations and the knowledge and education of their parents. Material and methods: This survey-based study involved 180 subjects – 141 women and 39 men. The median of age was 28 years. 32.2% of the participants (58) had a medical education and 67.8% (122) non-medical education. 52.78% of people included in the study (95) had at least one child and 47.22% (85) were childless. The study was conducted using the authors’ questionnaire fallowed by the test of knowledge. Results: Respondents with a high level of knowledge are afraid of vaccination policy and believe that the fact that the state decides on these issues is a violation of human rights. The majority of them do not vaccinate their children. People with medical education vaccinate their children more often than those with non-medical education. Conclusions: In the context of vaccination, it is clear that the level of the knowledge and the number of vaccinated children are unsatisfactory. Repeated myths about harmfulness of vaccinations and fear of adverse postvaccination reactions are the reasons, why parents refuse to vaccinate their children. The control of biopolitics over vaccinations is a part of medicalization, which is strongly experienced by individuals with a high level of knowledge. Reliable information provided by a physician could increase the number of parents, who decide to vaccinate their children. Wstęp: Proces medykalizacji jako biowładzy i kontroli objął wiele płaszczyzn i sfer ludzkiego życia, w tym w obszar szczepień ochronnych. Cel pracy: Określenie społecznego odczucia medykalizacji w kontekście szczepień ochronnych oraz ocena poziomu wyszczepialności dzieci w odniesieniu do poziomu wiedzy i wykształcenia rodziców. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 180 osób – 141 kobiet i 39 mężczyzn, mediana wieku wynosiła 28 lat. Wykształcenie medyczne miało 32,2% (58), niemedyczne – 67,8% (122); 52,78% (95) badanych miało co najmniej jedno dziecko, osoby bezdzietne stanowiły 47,22% (85). Zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety wraz z testem wiedzy. Wyniki: Respondenci o wysokim poziomie wiedzy obawiają się polityki szczepień ochronnych oraz twierdzą, że decyzyjność państwa w tej sprawie to łamanie praw człowieka. Większość z nich nie szczepi swoich dzieci. Osoby z wykształceniem medycznym częściej niż osoby z wykształceniem niemedycznym poddają dzieci szczepieniom ochronnym. Wnioski: W kontekście szczepień ochronnych uwidacznia się niezadowalający poziom wiedzy społeczeństwa i niezadowalający poziom wszczepialności dzieci. Powielanie mitów na temat szkodliwości szczepień oraz obawa przez niepożądanymi odczynami poszczepiennymi powoduje rezygnację rodziców ze szczepienia dzieci. Kontrola edubiopolityki nad procesem wyszczepialności wchodzi w obszar medykalizacji, co silnie odczuwają osoby o wysokim poziomie wiedzy. Dostarczenie rzetelnych informacji w relacji lekarz – rodzic mogłoby spowodować wzrost pozytywnych decyzji o szczepieniu.

Year

Volume

Pages

17-21

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2be30257-4f4d-3014-a8f6-97e8f8651326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.