Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(1) | 55-62

Article title

DIVERSIFICATION OF AUDIT SERVICES AS A WAY TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF AUDITING COMPANY

Authors

Content

Title variants

PL
DYWERSYFIKACJA USŁUG AUDYTORSKICH JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
RU
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The article discusses the competitive environment of subjects of the auditing companies, compared with "Big Four" firms in Ukraine, according to global trends in the audit profession. Based on the analysis of the activities of audit firms (auditors) in Ukraine was formed the matrix of resource opportunities and challenges of auditing firms in comparison with firms "Big Four" firms. Also highlighted are the problems in Ukrainian auditing services. The discussion in the professional community was analyzed with the aim of enhancing of the auditing services in the realm of the competition and with overcoming of the problem of the «gap in expectation». The author reviewed the role of services other than auditing and ways to improve the competitiveness of small and medium-sized auditing firms due to their diversification.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania konkurencyjne podmiotów działalności audytorskiej, na tle firm "wielkiej czwórki" na Ukrainie, z uwzględnieniem globalnych trendów dokonujących się w zawodzie audytu. Na podstawie analizy działalności firm audytorskich (audytorów) na Ukrainie utworzona została macierz możliwości i wyzwań związanych z zasobami firm audytorskich na Ukrainie. Analizę tę przeprowadzono na tle porównania przedsiębiorstw "wielkiej czwórki". Ponadto zwrócono uwagę na kwestię uwarunkowań narodowych tej problematyki. Dokonano analizy debaty dokonującej się w społeczności naukowców i profesjonalistów w odniesieniu do wzmocnienia roli audytu na tle kwestii konkurencji oraz przezwyciężenia "luki oczekiwań". Autor dokonał także opisu znaczenia innych usług i możliwości poprawy konkurencyjności małych i średnich firm audytorskich w kontekście ich wieloaspektowego zróżnicowania.
RU
В статье рассмотрены вопросы конкурентной среды субъектов аудиторской деятельности, по сравнению с фирмами «Большой четверки» в Украине с учѐтом мировых тенденций в профессии аудитора. На основе анализа деятельности аудиторских фирм (аудиторов) в Украине сформирована матрица ресурсных возможностей и проблем аудиторских фирм Украины по сравнению с фирмами «Большой четверки». Также выделены проблемы национального характера. Проведѐн анализ дискуссии в мировом профессиональном сообществе относительно усиления роли аудита в контексте вопроса конкуренции, вместе с проблемой преодоления «разрыва в ожиданиях». Автор рассмотрела роль услуг, отличных от аудита и способы повышения конкурентоспособности средних и мелких аудиторских фирм за счѐт их диверсификации.

Contributors

References

  • 1. Официальный сайт АПУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа к рес .: http: www.apu.com.ua.
  • 2. Международные стандарты контроля качества, аудита, обзора, другого предоставленияуверенности и сопутствующих услуг [Издание 2014]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа к рес.:http: www.apu.com.ua.
  • 3. Перечень услуг, которые могут предоставлять аудиторы (аудиторские фирмы). Утв. решениемАПУ от 22.1.2.2011 г. (с изменениями от 19.12.2013 г.): [Электронный ресурс]. – Режим доступа к рес.:http: www.apu.com.ua.
  • 4. Закон Украины «Об аудиторской деятельности» от 22.04.1993 г. (с изменениями): [Электронныйресурс]. – Режим доступа к рес.: http: www.apu.com.ua.
  • 5. Даниленко І. В. Сучасний аудит: необхідність і достатність /І.В. Даниленко// Аудитор України. - 2007 р. – № 1. – С. 25-27.
  • 6. Нусінов В.Я., Кругла Н.Н., Домрачова І.В. Управління супутніми послугами в аудиторськійфірмі/ В.Я. Нусінов // Аудитор України. – 2006. – № 8. – С. 21-23.
  • 7. Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку /О. Редько// Бухгалтерськийоблік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 48-55.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2e074199-be22-3430-8327-92f69aa435de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.