Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 217-231

Article title

THE APPLICATION OF THE MS EXCEL PROGRAM AND THE COMPUTERIZED BUSINESS INTELLIGENCE ANALYTICS PLATFORMS IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Content

Title variants

PL
ZASTOSOWANIE PROGRAMU MS EXCEL ORAZ ZINFORMATYZOWANYCH PLATFORM ANALITYCZNYCH BUSINESS INTELLIGENCE W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
RU
MS EXCEL ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
Rapid progress is being made in the field of IT applications in the analysis of the economic and financial situation of enterprises and in the processes supporting management of organizations. In terms of the fastest growing areas of information and communication technology, which are the prerequisites for the progress of online electronic banking, it is necessary to disseminate the standards of financial operations have been carried out. The cloud as well as the use of large data sets in the so-called. Big Data platforms. The current Big Data technology solutions are not just large databases, data warehouses allow for multifaceted analysis of huge volumes of quantitative data for periodic managerial reporting. Business decision-making processes should be based on the analysis of reliable and up-to-date market and business data. The information necessary for the decision-making processes has been collected, stored, ordered and pre-summed up in the form of Business Intelligence analytics reports in corporations. Business Intelligence analyzes give managers the ability to analyze the large data sets in real time, which significantly contributes to improving business management efficiency. At present, business analytics use either the advanced analytical formulas of Ms Excel or computerized platforms that include ready-made Business Intelligence reporting formulas.
PL
Obecnie dokonuje się szybki postęp w zakresie zastosowań informatyki w analizach sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz w procesach wspomagania zarządzania organizacjami. W zakresie najszybciej rozwijających się dziedzin technologii teleinformatycznej, które warunkują kolejne etapy postępu w zakresie internetowej bankowości elektronicznej, należy upowszechnianie standardów przeprowadzania operacji finansowych realizowanych w tzw. chmurze jak również z zastosowaniem korzystania z dużych zbiorów danych ulokowanych w tzw. platformach Big Data. Obecne rozwiązania technologiczne Big Data to już nie tylko duże bazy danych, hurtownie danych pozwalające na wieloaspektowe analizy ogromnych zbiorów danych ilościowych dokonywanych na potrzeby raportów składanych okresowo kadrze menedżerskiej. Prowadzone w podmiotach gospodarczych procesy decyzyjne powinny być oparte na analizie wiarygodnych i aktualnych danych rynkowych i dotyczących prowadzonej działalności. Informacje niezbędne dla procesów podejmowania decyzji menedżerskich są w korporacjach na bieżąco pozyskiwane, gromadzone, porządkowane i przedstawiane w formie raportów analitycznych Business Intelligence. Analizy przeprowadzane w formule Business Intelligence dają kadrze zarządzającej nowe możliwości analizy dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, co znacząco przyczynia się do podnoszenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie w analityce biznesowej wykorzystywane są zaawansowane formuły analityczne programu Ms Excel lub zinformatyzowane platformy zawierające gotowe formuły raportowania w zakresie Business Intelligence.
RU
В настоящее время он добился значительного прогресса в области применения информационных технологий в анализе экономических и финансовых процессов компаний и поддержки управления организациями. С точки зрения наиболее быстро растущих областей ИТ-технологии, которые определяют этапы прогресса в области электронного банковского сайта, является распространение стандартов для финансирования операций в так называемых. облако, а также с использованием больших массивов данных, расположенных в так называемом. Большие платформы данных. Современные технологические решения больших данных не только большие базы данных, хранилища данных, что позволяет для многогранного анализа массивных наборов данных, выполненных с целью количественных докладов, представленных периодически управленческих кадров. Проводимые в хозяйствующих субъектов процессов принятия решений должны основываться на достоверной и своевременной анализа рыночных данных, касающихся их деятельности. Информация, необходимая для управленческих процессов принятия решений в корпорации получает на сегодняшний день собрана, организована и представлена в виде аналитических отчетов Business Intelligence. Анализ, выполненный в формуле Business Intelligence дает руководителям возможность нового анализа больших массивов данных в реальном масштабе времени, что в значительной мере способствует повышению эффективности управления бизнесом. В настоящее время бизнес-аналитика использует передовые аналитические формулы MS Excel или компьютеризированную платформу, содержащие готовую формулу для отчетности в области Business Intelligence.

Year

Volume

Pages

217-231

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

 • Cardinal Stefan WyszynskiUniversity in Warsaw
 • University of Warsaw

References

 • 1. M. Alexander, R. Kusleika, Excel 2016 PL Formuły, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2016.
 • 2. Analizy vs. Analizy Business Intelligence – który moduł będzie lepszy dla mojej firmy? (w:) "Blog firmowy ALPOL rozwiązania IT", Witryna internetowa "Blog.alpol.net.pl", marzec 2017, (http://blog.alpol.net.pl/2012/06/analizy-vs-analizy-business-intelligence-%E2%80%93-ktory-modulbedzie-lepszy-dla-mojej-firmy).
 • 3. Analizy BI (w:) Witryna internetowa "cdnpartner.pl", marzec 2017, (https://cdnpartner.pl/oferta/rozwiazania-comarch/comarch-erp-optima/analizy-bi).
 • 4. S. Antkiewicz, Innowacje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 • 5. A. Gałach, A. Jędruszczak, B. Nowakowski, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • 6. M. S. Gendron, Business Intelligence and the Cloud. Strategic Implementation Guide, Wydawnictwo John Wiley & Sons Inc, 2014.
 • 7. M.Górka, red., Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • 8. J. Grzegorek, A. P. Wierzbicki, Multiple Criteria Evaluation and Ranking of Social Penetration of Information Society Technologies, Referat wygłoszony podczas Konferencji: 9th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society, Warszawa, październik 2011.
 • 9. S. Gwoździewicz, The European Union Towards the Threats in Cyberspace [in] Internatonal Scientific Journal “Verejna Sprava a Spolocnost” , Rocznik XV, Koszyce, Słowacja, No 2/2014: 70-79.
 • 10. S. Gwoździewicz, D. Prokopowicz, Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards(w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 1(9) 2016: 63-75.
 • 11. J.Jurek, Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.
 • 12. H.Lee, I.Sohn, Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • 13. Ł.Libuda, Era Big Data - zarządzanie ryzykiem z dopalaczem (w:) "Bank. Miesięcznik Finansowy", nr 6 (278), czerwiec 2016.
 • 14. V.Mayer-Schonberger, Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
 • 15. K. J. Mórawski, Zarządzanie informacją skutecznym sposobem na fraudy (w:) "BANK. Miesięcznik Finansowy", Temat numeru: Bezpieczeństwo banków, kwiecień 2015, nr 4 (265).
 • 16. M.Muchacki, Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2014.
 • 17. C. M. Olszak, Business Intelligence in cloud, (w:) “Polish Journal of Management Studies”, (10) 2014.
 • 18. C. M.Olszak, E.Ziemba, red., Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, (w:) „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Studia Ekonomiczne, nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • 19. D. Power, Decision Support, Analytics, and Business Intelligence, Wydawnictwo Business Expert Press 2013.
 • 20. D.Prokopowicz, A.Dmowski, J.Sarnowski, Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa2008.
 • 21. D.Prokopowicz, A.Dmowski, Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 22. D.Prokopowicz, S. Gwoździewicz, Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej - The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace in the Age of the Internet Banking Development (w:) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. ŻuchowskaSkiba (red.), "Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku", Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner,ISBN 978-83-65705-09-9, Kraków 2016.
 • 23. P. Radziszewski, Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm?, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.
 • 24. Raportowanie i analizy (w:) witryna internetowa firmy Comarch, marzec 2017, (http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/raportowanie-i-analizy).
 • 25. J. Surma, Business Intelligence.Systemy wspomagania decyzji biznesowych,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2016.
 • 26. G.Szpor, red., Internet Cloud computing Przetwarzanie w chmurach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • 27. J.Warren, N.Marz, Big Data Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwo Helion, Warszawa2016.
 • 28. B.Wehbe, J.Decker, M.Alexander, Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2e5c70a7-0404-3c6a-9d6e-9a7f6940f77d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.