Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 53 | 188-190

Article title

ZNACZENIE DLA MUZEÓW NOWELIZACJI PRAWA Z 31 SIERPNIA 2011 ROKU

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Nowelizacja z dnia 31 sierpnia 2011 r. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), opublikowana w Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, wprowadziła wiele istotnych dla muzeów zmian, zarówno w przepisach ogólnych, dotyczących wszystkich instytucji kultury, jak również w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.). Zmiany w ustawie o muzeach, przewidziane przez powyższą nowelizację, można najogólniej podzielić na dwie podstawowe grupy. Z jednej strony są to zmiany o charakterze organizacyjno-systemowym, dotyczące zasad funkcjonowania muzeów, w szczególności nowych zasad łączenia muzeów z innymi instytucjami kultury oraz nowego wykazu muzeów, prowadzonego przez Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z drugiej strony są to zmiany dotyczącą wymogów i zasad ustawowych związanych z muzealiami. Polegają one na nadaniu nowego brzmienia art. 20 ustawy o muzeach, określającemu preferencje dla muzeów rejestrowanych w zakresie nabywania muzealiów (zabytków), uproszczeniu procedury wymaganej w przypadku dokonywania zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów przez muzea państwowe i samorządowe oraz nadaniu bardziej jednoznacznego brzmienia art. 29 ustawy o muzeach, który reguluje zasady przenoszenia muzealiów poza teren muzeów. Biorąc pod uwagę zmiany o charakterze ogólnym, istotne dla wszystkich instytucji kultury, a więc także dla tych muzeów państwowych i samorządowych, które mają status tego rodzaju instytucji, zmiany te dotyczą przede wszystkim trzech obszarów regulacji: 1) zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury, 2) szczególnego unormowania gospodarki finansowej instytucji kultury, 3) przepisów określających zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Keywords

Journal

Year

Volume

53

Pages

188-190

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-331779d3-41d8-3ef3-918e-31b445fcf405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.