Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 134(2) | 170-186

Article title

LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZYTNO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule ukazano istotę i znaczenie diagnozy społecznej oraz przedstawiono lokalny wymiar problemów i zagrożeń społecznych na przykładzie gminy miejskiej Szczytno. Lokalna diagnoza jest ważnym elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych, a obowiązek jej opracowania wynika z ustawy o pomocy społecznej. Jej celem jest zidentyfi kowanie dotkliwych zjawisk i sytuacji w danej wspólnocie, tak aby zainicjować potrzebne zmiany społeczne. W Szczytnie, w latach 2004–2014, opracowano trzy diagnozy społeczne w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Wynika z nich, że w mieście głównymi zagrożeniami o charakterze społecznym są bezrobocie, alkoholizm i narkomania. Takiego stanu rzeczy nie odzwierciedlają dane statystyczne gromadzone przez instytucje lokalne, zajmujące się wspomnianymi problemami. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w ocenie zagrożeń występujących na terenie gminy, w artykule przedstawiono skalę i charakter niepożądanych zjawisk, które poddano analizie w szczycieńskich diagnozach społecznych. W tym celu odwołano się do „Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno” z 2009 r. oraz do dokumentu „Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno” opracowanego w 2014 r.

Year

Volume

Pages

170-186

Physical description

Dates

published
2020-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-33c391f7-0e06-3b57-9e77-f09435312bfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.