PL EN


2015 | 2015(84(140)) | 67-94
Article title

Udziały niekontrolujące a dochody i kapitały własne grup kapitałowych. Badanie empiryczne grup spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Celem tego artykułu jest: (a) poddanie analizie rozwiązań MSSF w zakresie ujmowania i prezentacji udziałów niekontrolujących w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na tle teoretycznych koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych; (b) poddanie ocenie wpływu, jaki mają udziały niekon-trolujące na kapitały własne grup kapitałowych, na podstawie danych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliło na zweryfikowanie czterech hipotez badawczych. Udzia-ły niekontrolujące stanowią bardzo niewielką część kapitału grupy 2–5%, różniącą się w sposób staty-stycznie istotny od udziałów podmiotów dominujących. Ich zróżnicowanie w ramach grup spółek wyróż-nionych w badaniu jest bardzo małe. Zwraca uwagę fakt, że mediana udziałów niekontrolujących w kapitale nie przekracza 1%. Nieco większy (tylko pod względem wartości średniej) jest udział kapita-łów mniejszościowych w zyskach i dochodach grupy kapitałowej, w grupie małych spółek przekracza 13%. Nie stwierdza się jednak statystycznie istotnych różnic między udziałami niekontrolującymi w kapitale własnym grup a udziałami niekontrolującymi w zyskach i całkowitych dochodach grup. Hipo-teza mówiąca o porównywalnej rentowności udziałów niekontrolujących i dominujących została czę-ściowo zanegowana. Analiza przeprowadzona z uwzględnieniem tylko dodatnich obserwacji wskazała na istotnie większą rentowność udziałów niekontrolujących niż udziałów przypisanych do podmiotów do-minujących. Badania dotyczące wpływu liczby podmiotów zależnych na wielkość udziałów niekontrolu-jących w kapitale i wynikach finansowych grupy wskazują na występowanie takiego wpływu jedynie w odniesieniu do udziału w kapitale własnym w grupie spółek dużych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-33c63a58-f80b-394d-a5a9-4e722f45aa06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.