Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 55 | 182-189

Article title

TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA PRAKTYK EDUKACYJNYCH W MUZEUM W ŚWIETLE AMERYKAŃSKIEGO PRAGMATYZMU I KONSTRUKTYWIZMU

Content

Title variants

EN
THEORETICAL CONSIDERATIONS OF EDUCATIONAL PRACTICES IN MUSEUMS IN THE LIGHT OF AMERICAN PRAGMATISM AND CONSTRUCTIVISM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiele współczesnych doświadczeń europejskiej muzeologii w dziedzinie działalności edukacyjnej inspirowanych jest praktyką amerykańskich muzeów. Praktyki te (również na gruncie polskiej muzeologii) coraz częściej stanowią horyzont rozważań poświęconych kształtowaniu i analizie form edukacyjnych w muzeach. W odróżnieniu od europejskich definicji, założenia amerykańskiej edukacji muzealnej, wywodzące się z pragmatystycznych i konstruktywistycznych teorii filozoficznych i koncepcji edukacyjnych, koncentrują się wokół pojęcia learning wyznaczającego kluczowe zainteresowania edukacyjne. Kształcenie, zdobywanie wiedzy, proces uczenia się to znaczenia synonimiczne dla tego pojęcia. Proces ten oznacza dodatkowo aktywną partycypację uczącego się w otaczające środowisko. Taka koncepcja kształcenia umiejscawia doświadczenie indywidualne w centrum wysiłków edukacyjnych osób i instytucji, a za ich sprawą lokuje muzeum na szczycie nieformalnych oddziaływań edukacyjnych. W literaturze przedmiotu przeważa opinia, że pełną zdolność do realizacji nowoczesnych działań edukacyjnych uzyskało dopiero amerykańskie muzeum konstruktywistyczne. To z amerykańskich tradycji konstruktywistycznych (a wcześniej z amerykańskiego pragmatyzmu) wynika dla muzeum i jego funkcji edukacyjnych wiele znaczących inspiracji. Warto jednak, przed podjęciem decyzji o aplikacji tego modelu pracy edukacyjnej do lokalnej praktyki, dokonać analizy treści, na jakich ta się opiera. W świadomych wyborach określonych strategii pracy edukacyjnej w muzeum, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to „jak?”, powinny bowiem jednocześnie towarzyszyć rozważania „skąd?” i „po co?”. Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania wybranych obszarów tych poszukiwań.
EN
Nowadays, a wide spectrum of educational activities performed by European museums are inspired by practices used by museums in the US. These practices (also in Poland) increasingly constitute references for discussion regarding shaping and analysing educational forms in museums. In contrast to theories that are common in Europe, the assumptions of American museum education, stemming from pragmatic and constructivist philosophical and educational theories, are focused on the concept of learning that determines the critical educational interests. The synonyms of this concept comprise of: education, acquiring knowledge, learning process. Moreover, the learning individual should actively participate in the surrounding environment. This educational concept places individual experience in the center of educational efforts of persons and institutions and thus puts the museum on the top of informal educational effects. According to the literature, only the American constructivist museum was able to carry out modern educational activities to the full extent. American constructivist (and formerly pragmatist) traditions constitute the most important inspirations for museum and its educational functions. Before choosing to apply this educational model in local practices, it is worth to analyse the contents it is based on. When selecting certain educational strategies for a museum the question „How?” should be accompanied by the questions „From where?” and „What for?”. This study constitutes an attempt to present selected aspects of these choices.

Journal

Year

Volume

55

Pages

182-189

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-378e3c5f-18d2-3baf-9d56-1c40d721248d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.