Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 111-116

Article title

JUBILEUSZ 25-LECIA MUZEUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Kościół na przestrzeni dziejów troszczył się o kulturalne dziedzictwo swoich wyznawców. Od połowy XVIII w. zauważa się zainteresowania przedmiotami religijnymi wycofanymi z kultu i podkreślanie ewangelizacyjnej roli muzeów kościelnych, które w trosce o dzieła bezużyteczne i usunięte z wnętrz kościelnych zbierają je, przechowują, konserwują i udostępniają społeczeństwu.Jubileusz Muzeum Diecezjalnego w Opolu stanowi dobrą okazję, aby popatrzeć na jego historię i ocenić rolę jaką odgrywa na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Idea powstania tego muzeum zrodziła się już w 1978 r. – w rok po objęciu przez bpa Alfonsa Nos-sola stolicy biskupiej w Opolu. W 1984 r. piszący te słowa został dyrektorem i kusto¬szem diecezjalnym, a muzeum otwarto 21.11.1987 r. Powstał także nowatorski pomysł budowy gmachu muzeum, który wzniesiono dzięki zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa katolickiego. Powstało pierwsze, wybudowane od podstaw w powojennej Polsce muzeum dla ratowania cennych zabytków sztu¬ki sakralnej w diecezji. Na jej terenie znajduje się ich bardzo wiele, a korzenie niektórych sięgają początków chrześcijaństwa na Śląsku. Ten kulturowy dorobek Śląska Opolskiego został zabezpieczony i udostępniony szerokiej publiczności. Specyficzne zbiory i ekspozycje od¬różniają to muzeum od innych – niektóre z obiektów, np. naczynia liturgiczne, powracają na jakiś czas do macierzystych parafii w czasie świąt kościelnych, a po powrocie do muzeum nadal są świadec¬twem i obiektem wiary.Muzeum organizuje koncerty i przedstawienia teatralne, a także wystawy zmienne współczesnej sztuki sakralnej, których wernisaże stają się okazją do spotkań artystów, aktorów, dziennikarzy, historyków sztuki i architektów, a tym samym do tworzenia form tradycji łączącej Kościół i środo¬wiska twórcze. Zebrane eksponaty są świa¬dectwem kultury i wiary całych pokoleń żyjących na Śląsku Opolskim i rozbudzają w miesz¬kańcach Opola i Opolszczyzny dumę z faktu, że mieszkają na ziemi o bogatej kulturze chrześci¬jańskiej, gdzie krzyżowały się już od średniowie¬cza różne kierunki artystyczne ówczesnej Euro¬py. Z okazji jubileuszu Muzeum Diecezjalnego w pobliskiej katedrze została odprawiona uroczysta, pontyfikalna msza święta, otwarto wystawa grafik pt. „Z dziedzictwa wiary – zabytkowa grafika religijna”, a wieczór uświetnił koncert „Tota pulchra est Maria” – dedykowany Bogurodzicy, obecnej w wizerunku stanowiącym logo muzeum. Odbyło się także posiedzenie Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego przy EP, poświęcone problemom związanym z muzealnictwem kościelnym w Polsce.

Journal

Year

Volume

54

Pages

111-116

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-382f579d-b2be-31f6-b583-ab29d4f87df1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.