Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 107-133

Article title

Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań agresywnych młodzieży

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Problematyka zachowań agresywnych młodzieży jest tematem ciągle aktualnym i podejmowanym przez wielu badaczy, m.in. na gruncie psychologii, pedagogiki jaki i prawa. Prowadzone badania mają charakter nie tylko czysto poznawczy ale związane są z próbami wypracowania polityki społecznej, która pozwoli na skuteczne ograniczenie takich zachowań. W zależności od wiodącego nurtu badawczego przyczyn zachowań agresywnych młodzieży poszukuje się na różnych płaszczyznach życia. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych stanowiące próbę scharakteryzowania uwarunkowań tzw. czynników ryzyka w odniesieniu do zachowań agresywnych młodzieży. Podkreślić należy, że zaprezentowane wyniki mają charakter specyficzny, gdyż odnoszą się do wybranych zachowań agresywnych, będących jednocześnie czynami niezgodnymi z prawem. Aby uzyskać szerszy obraz zjawiska, dla celów porównawczych oprócz czynów agresywnych młodzieży analizowano również czyny skierowane przeciwko mieniu oraz włączono do badań młodzież, która nie miała doświadczeń z czynami niezgodnymi z prawem. Głównym celem badań była diagnoza wybranych zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży w wieku 15–19 lat. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na przedstawienie pewnych własności osobowościowych cechujących uczniów podejmujących zachowania agresywne.

Year

Volume

Pages

107-133

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-39f8b02d-b053-3fe7-8d25-df63f5dfd8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.