Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 34(34) | 155-181

Article title

Problem rasizmu w europejskich rozgrywkach piłkarskich

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł porusza temat rasizmu jako kluczowego zagadnienia w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej w Europie. Hipoteza główna brzmi: rasizm to zjawisko występujące w środowisku sportowym. Do przygotowania artykułu wykorzystano głównie opracowania prasowe oraz prace naukowe badaczy zajmujących się tematem rasizmu. Opracowując i interpretując materiał badawczy, zastosowano metodę porównawczą, pozwala-jącą przedstawić środowiska działające na szkodę bezpieczeństwa w sporcie. Głównym celem analizy było wykazanie kluczowej roli edukacji jako czynnika mogącego skutecznie pomóc w walce z wszelkimi przejawami dyskryminacji we współczesnym futbolu europejskim oraz uka-zanie potrzeby dbałości o kulturę bezpieczeństwa piłkarskiego. Stadiony stają się bowiem obecnie miejscem wyrażania poglądów politycznych i ideologicznych oraz miejscem ataków rasistowskich. Autor wskazał ogromną rolę masowych środków przekazu oraz podmiotów publicznych w kształtowaniu nastrojów społecznych w tym zakresie. Zwrócił też uwagę na braki w regulacjach prawnych oraz w działaniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-stwo sportowców i działaczy. Rozważania pozwoliły wysnuć wniosek, że wychowanie społe-czeństwa w duchu tolerancji i poszanowania rywalizacji sportowej musi stanowić priorytet w kwestii walki z rasizmem w sporcie, zaś dalsze badania oraz analizy problemu powinny zmie-rzać w kierunku właściwego kształcenia dzieci i młodzieży oraz wprowadzania skutecznych i wysokich sankcji dla osób i podmiotów, które łamią zasady poszanowania przeciwnika.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3a565aa8-aec4-3834-8e8d-ca1e7f1cbec0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.