Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(1) | 165-171

Article title

THE MINORS IN PENAL SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Content

Title variants

PL
SYSTEM PRAWNY WOBEC OSOBY NIELETNIEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
RU
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
In foreign jurisdictions, various models of responsibility for juvenile offenses are adopted. In many countries, like Poland, entirely separate regulations in this field are adopted (England and Wales, Austria, Belgium, Czech Republic, France, Spain, Ireland, Germany, Scotland, Switzerland, Sweden). In other countries like (Slovakia, Belarus, Estonia, Greece to 2003, the Netherlands, Lithuania, Russia, Slovenia, Ukraine), there are specific rules of responsibility of minors included in criminal codes and codes of criminal proceedings. Different solutions in this regard are partly due to the different traditions of legal systems, and partly due to various axiomatic justifications formulated in these matters. Review of legislation on minority in selected European countries: Poland, Slovakia and the Czech Republic shows that in terms of the approach to the problem of minority in all legal systems, specific interaction of children and young people who come into conflict with the criminal law are included, as well as those that show signs of corruption, making their proper personal and social development threatened. Adoption of selected concepts of minors legislation, however, does not mean more or less severe approach to the liability of minors.Both discussed issues the theoretical and practical ones, are the subject of the deliberations beneath, their structure includes:
1. Problems of minors in the European countries
2. Minors in Polish criminal justice system
3. Minors’ responsibility in Slovakian criminal justice system
4. Czech criminal justice system in relation to a minor
PL
W obcych europejskich systemach prawnych przyjmowane są różne modele odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione. W wielu krajach, podobnie jak w Polsce, wprowadza się zupełnie odrębne regulacje w tym zakresie (Anglia i Walia, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja). W innych państwach np. (Słowacja, Białoruś, Estonia, Grecja do roku 2003, Holandia, Litwa, Rosja, Słowenia, Ukraina) szczególne zasady odpowiedzialności nieletnich zamieszczone są w kodeksach karnych i kodeksach postępowania karnego. Różne rozwiązania w tym względzie wynikają po części z odmiennych tradycji poszczególnych systemów prawnych, a po części z różnych uzasadnień aksjologicznych formułowanych w tych kwestiach. Przegląd przepisów prawnych dotyczących nieletnich wybranych państw europejskich Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej pokazuje, że w zakresie podejścia do problematyki nieletnich we wszystkich systemach prawnych, obejmuje się określonym oddziaływaniem zarówno dzieci i młodzież, które wchodzą w konflikt z prawem jak i te, które wykazują przejawy demoralizacji, przez co ich prawidłowy rozwój osobisty i społeczny jest zagrożony. Przyjęcie wybranej koncepcji prawodawstwa nieletnich nie przekłada się jednak w prosty sposób na surowsze bądź łagodniejsze podejście do odpowiedzialności nieletnich. Podjęte zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne będą przedmiotem poniższych rozważań, których struktura obejmuje poniższe zagadnienia: 1. Problematykę nieletnich w państwach europejskich. 2. Nieletni w polskim systemie karnym 3. Odpowiedzialność nieletnich w słowackim systemie karnym 4. Czeski system karny wobec nieletniego
RU
В европейских зарубежных правовых системах, принятых в различных моделях ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления. Во многих странах, как и в Польше, действуют совершенно отдельные правила в этой связи (Англия и Уэльс, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Ирландия, Германия, Шотландия, Швейцария, Швеция). В других странах, например, Словакия, Беларусь, Эстония, Греция, Нидерланды, Литва, Россия, Словения, Украина до 2003 г., специальные правила ответственности несовершеннолетних приведены в уголовных кодексах и уголовно-процессуальных кодексов. Различные решения в этой связи частично зависимы от традиций в различных правовых системах и давно аксиологически сформулированы. Обзор законодательства о несовершеннолетних по отдельных европейских странах, например Польше, Словакии и Чехии, показывает, что с точки зрения подхода к проблемам несовершеннолетних во всех правовых системах, включает в себя специфическое взаимодействие детей и молодых людей, которые приходят в конфликт с законом, и теми, кто проявляет признаки деморализация. Поэтому их правильное личностное и социальное развитие находится под угрозой. Принятие в выбранное законодательство понятия несовершеннолетних, однако, не приводит к строгому или более мягкому подходу к отчетности о несовершеннолетних. Взятые теоретические и практические соображения будут исследоваться по следующих темах: 1. Проблема несовершеннолетних в европейских странах; 2. Несовершеннолетние в польской пенитенциарной системе; 3. Ответственность несовершеннолетних в Словацкой уголовноисполнительной системе; 4. Чешские несовершеннолетние в уголовно-исполнительной системе.

Year

Volume

Pages

165-171

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

  • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski

References

  • 1. E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora a kol. (2011) Trestný zákon : osobitná časť . Komentár II. diel. I. vydanie, C. H. Beck. Praha. - (Komentované zákony). 2. S. Ćmiel, Cyberbullying Legislation in Poland and Selected EU Countries [in] Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013, Volume 109, 8 January 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.416 (odsłona w dniu 30.06.2015 r). 3. V. Konarska – Wrzosek (2013), Postępowanie nieletnich w Polsce – ocena obowiązujących rozwiązań mataerialnoprawnych i kierunki ewentualnych zmian; [in] Probacja. Quarterly no. I/2013, Publishing House Ministry of Justice. Warsaw. 4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178). 5. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2012 r. poz. 611). 6. Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach (2006), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa. 7. Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon - v znení neskorších prepisov. 8. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3a8afc58-48e2-3a2c-9e0d-27721b652c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.