Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 136(4) | 158-166

Article title

OBOWIĄZEK DENUNCJACJI W KONTEKŚCIE TAJEMNICY MEDYCZNEJ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka obowiązku zawiadomienia o przestępstwie w odniesieniu do tajemnicy medycznej. Pracownicy medyczni podczas wykonywania świadczeń medycznych mogą wejść w posiadanie informacji wskazujących na popełnienie czynu zabronionego. Ważnym zagadnieniem jest to, czy w takiej sytuacji mogą lub powinni zawiadomić o tym fakcie organy ścigania. W celu rozstrzygnięcia tych kwestii ustawodawca defi niuje prawny i społeczny obowiązek denuncjacji. Prawny obowiązek zawiadomienia przez pracownika medycznego o przestępstwie dotyczy czynów zabronionych wskazanych w art. 240 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny. Wśród wymienionych enumeratywnie typów rodzajowych czynów objętych denuncjacją szczególnie istotne ze względu na poruszaną problematykę są przestępstwa zabójstwa (art. 148 k.k.) oraz pozbawienia wolności (art. 189 k.k.). Pracownik medyczny, uzyskawszy wiarygodną informację o popełnieniu czynu zabronionego, jest obowiązany do zawiadomienia organów ścigania. Nie jest istotne, czy dowiedział się tym, realizując czynności zawodowe, czy też bez związku z ich wykonywaniem. Sankcją karną za niespełnienie obowiązku wynikającego z art. 240 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast obowiązek społeczny denuncjacji wprowadza art. 304 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego. Niezrealizowanie powinności o tym charakterze nie skutkuje żadnymi konsekwencjami karnymi. Społeczny obowiązek denuncjacji nie obejmuje przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego ani typów wnioskowych. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten nie uchyla żadnej z tajemnic medycznych. W takim przypadku pracownik medyczny, który w związku z wykonywaniem zawodu dowiedział się o popełnieniu przestępstwa, nie ma obowiązku denuncjacji. Należy podkreślić, że pracownik medyczny może dopełnić obowiązku denuncjacji tylko, gdy wyraził na to zgodę pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo występują przesłanki do przyjęcia zgody domniemanej.

Year

Volume

Pages

158-166

Physical description

Dates

published
2020-04-20

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-440f2e78-f468-38e9-9c46-b6f58a25b726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.