Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33(5) | 97-122

Article title

Wpływ barier i ograniczonych zasobów środowiska lokalnego na styl życia seniorów w małych miejscowościach oraz na ich marginalizację i wykluczenie społeczne – studium przypadku

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji osób starszych funkcjonujących w ich środowisku lokalnym, na przykładzie miejscowości Żabia Wola. Prezentację wyników badań własnych poprzedza przegląd istotnych teorii dotyczących starości, w tym charakterystyki stylów funkcjonowania seniorów oraz przedstawienie najważniejszych badań dotyczących ich sytuacji. W części empirycznej przeprowadzono diagnozę społeczności lokalnej miejscowości Żabia Wola. Badania miały na celu poznanie przyjaznych miejsc i ofert skierowanych do seniorów, poznanie barier w dostępie do nich, poszukiwanie zasobów oraz rozpoznanie postaw i stylów funkcjonowania w starości, prezentowanych przez seniorów w badanym środowisku. Na potrzeby badań zastosowano triangulację, czyli połączenie metod badawczych: analizę danych zastanych, obserwację uczestniczącą, wywiady i ankiety. Postawione hipotezy badawcze sprawdziły się tylko częściowo: nie potwierdziła się hipoteza, że seniorzy są osobami biernymi oraz że przeważa wśród nich postawa zależności od rodziny i najbliższego otoczenia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż osoby starsze rzadko są uwzględniane w ofertach i usługach skierowanych do wszystkich mieszkańców. Badani seniorzy mają jednak duży potencjał, który mogliby spożytkować, biorąc udział w specjalnie przygotowanych dla nich wydarzeniach i korzystając z dedykowanych im ofert, które obecnie nie zawsze zaspokajają ich oczekiwania i potrzeby. Wnioskiem płynącym z badań, który stanowi również rekomendację dla lokalnych władz, jest potrzeba integracji międzypokoleniowej w celu uwrażliwienia całej społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych.

Journal

Year

Volume

Pages

97-122

Physical description

Dates

published
2019-04-05

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-454cd888-fc34-36ef-889c-1a558a6b7680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.