Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 283-294

Article title

Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rachunkowość udostępnia szczegółową i wszechstronną informację o działalności banku. Dla odbiorców najważniejsze są dane o należnościach i depozytach, gdyż to one decydują o kondycji finansowej i płynności banku. Z analizy sprawozdań finan-sowych dwunastu banków, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Warto-ściowych w Warszawie, wynika że nie zawsze są ujawniane wystarczające dane o polityce rachunkowości i zbyt mało miejsca poświęca się należnościom od klien-tów, które stanowią od 30% do 86,8% aktywów. Także nie wskazuje się na fakt, że tylko od 5% do 13,4% aktywów jest finansowanych kapitałami własnymi. Badanie pokazało rozbieżności między bankami w zakresie ujawniania informacji, zastoso-wanych metod wyceny, prezentacji danych w raportach finansowych pod względem ilości i jakości.W najbliższych latach rachunkowość w bankach będzie zmieniała się i rozwijała wraz ze zmianami, jakie są wprowadzane w systemie bankowym. Rozwój ten powinien też iść w kierunku lepszej prezentacji tych składników, które mają zasadniczy wpływ na kondycję i bezpieczeństwo banku. Udostępniane dane powinny być wiarygodne, porównywalne i aktualne oraz podane w sposób syntetyczny (skoncentrowany).

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-45fa0f9e-6e7b-38b3-8909-85dc803ab791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.