Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 337-348

Article title

BOOK REVIEW BY RICHARD A. WERNER ENTITLED.: "A LOST CENTURY IN ECONOMICS. THREE THEORIES OF BANKING AND THE CONCLUSIVE EVIDENCE" DATED IN THE POLISH VERSION ON AUGUST 2016

Content

Title variants

PL
RECENZJA KSIĄŻKI RICHARDA A. WERNERA PT.: „STRACONE STULECIE W EKONOMII. TRZY TEORIE BANKOWOŚCI I NIEZBITY DOWÓD” WYDANEJ W WERSJI POLSKIEJ W SIERPNIU 2016 ROKU
RU
РЕЦЕНЗИЯ КНИГИ РИЧАРДА ВЕРНЕРА: «ПОТЕРЯННОЕСТОЛЕТИЕ В ЭКОНОМИКЕ. ТРИ ТЕОРИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» ВЫДАННОЙ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ В АВГУСТЕ 2016 ГОДА

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
This paper reviews the book by Professor Richard A. Werner entitled "A Lost Century in Economics. Three Theories of Banking and Accurate Evidence", that was translated and published in Polish in August 2016. This book has become an inspiration for the role, significance and need for reforming modern central banking systems and monetary systems in developed countries. Numerous discussions and reflections on the issues described in this book were made, inter alia, during several conferences held during the last few months. For example, the concepts and needs of the reform of modern central banking systems and monetary systems, as described by Professor Richard A. Werner, have been inspired the discussions that took place during the Conference on "Implementation of parallel local currency in the Otwock District", held on 31 August 2016 in the seat of the Warsaw Higher School in Otwock near Otwock.
PL
W niniejszym opracowaniu zrecenzowano książkę Profesora Richarda A. Wernera pt.: „Stracone stulecie w ekonomii. Trzy teorie bankowości i niezbity dowód”, która została przetłumaczona i wydana w wersji polskiej w sierpniu 2016 roku. Książki ta stała się inspiracją do dotyczących roli, znaczenia i potrzeby zreformowania współczesnych systemów bankowości centralnej i systemów monetarnych funkcjonujących w krajach rozwiniętych. Liczne dyskusje i rozważania dotyczące kwestii opisywanych w tej książce podejmowane były między innymi w trakcie zorganizowanych już kilku konferencji jakie odbyły się w okresie ostatnich kilku miesięcy. Na przykład opisane przez Profesora Richarda A. Wernera koncepcje i potrzeby zreformowania współczesnych systemów bankowości centralnej i systemów monetarnych stały się inspiracją dla dyskusji podejmowanych podczas Konferencji pt.: „Projekt implementacji waluty równoległej lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego”, która odbyła się 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Wyższej w podwarszawskim Otwocku.
RU
В этом исследовании, прорецензирована книга профессора Ричарда А. Вернера: «Потерянное столетие в экономике. Три теории банковского дела и неопровержимого доказательства», которая была переведена и опубликована на польском языке в августе 2016 года. Книга стала вдохновением для понимания важности и необходимости реформирования системы современного центрального банка и денежных систем, действующих в развитых странах. Многочисленные дискуссии и обсуждение по этому вопросу, описанные в этой книге, были приняты, в частности, в ходе уже организованных нескольких конференций, которые имели место в течение последних нескольких месяцев. Например, как описано понятие профессором Ричардом А. Вернером необходимость реформирования системы современных центральных банков и кредитно-денежной системы, что стало вдохновением для дискуссий, проведенных в ходе конференции под названием: «Проект реализации паритетной валюты в местном районном Отвоцке», состоявшейся 31 августа 2016 г.. в штаб- квартире Варшавской школы в Отвоцке поблизости Варшавы.

Year

Volume

Pages

337-348

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski

References

 • 1. Bukowski S., (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 2. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.
 • 3. Czarnecki L., Ryzyko w działalności bankowej. nowe spojrzenie po kryzysie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • 4. Domańska-Szaruga D., Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • 5. Fila J., Filipiak B., System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • 6. Kalinowski M., Pronobis M., Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktualne wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
 • 7. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • 8. Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.
 • 9. Prokopowicz D., Dmowski A., Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 10. Prokopowicz D., Gwoździewicz S., Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", nr 2 (2) 2015.
 • 11. Prokopowicz D., Gwoździewicz S., System and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union Standards - The Next Stage (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria, Varna 2016, nr 4 (12) 2016.
 • 12. PZU kupuje Pekao. Repolonizacja (w:) Portal finansowy "Money.pl", grudzień 2016, (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pzu-kupuje-pekao-repolonizacja,22,0,2215190.html).
 • 13. Sigurjonsson F., Reforma monetarna. Lepszy system monetarny dla Islandii, Raport sporządzony na zlecenie Premiera Islandii, Reykjavik, marzec 2015.
 • 14. Siwiński W., Wójtowicz D., Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • 15. Werner R. A., Stracone stulecie w ekonomii. Trzy teorie bankowości i niezbity dowód, Fundacja „Jesteśmy Zmianą”, Warszawa, sierpień 2016.
 • 16. Werner R. A., Enhanced debt management: Solving the eurozone crisis by linking debt management with fiscal and monetary policy, (w:) “Journal of International Money and Finance”, 49, 2014, s. 458, (http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0261560614001132).
 • 17. Werner R. A., A lost century In economics: Three theories of banking and the conclusive evidence, International Review of Financial Analysis, vol. 46, Elsevier, lipiec 2016.
 • 18. Wiśniewska M., Finanse w dobie kryzysu, Seria Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4807bed9-3978-3b0b-908d-e60c66af7a3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.