Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 113-135

Article title

QUASI-LEGISLACYJNE INSTRUMENTY KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Współczesny wpływ międzynarodowych korporacji na jednostki i społeczeństwa jest oczywisty i wieloaspektowy. Przejawia się on na różne sposoby. Wielonarodowe korporacje określają indywidualne i zbiorowe gusta, potrzeby i zwyczaje. Po pierwsze, robią to poprzez dostarczanie towarów i usług. Ale istnieje również druga - quasi-prawodawcza warstwa tego fenomenu. Korporacje kształtują otoczenie poprzez wydawane przez siebie miękkie normy. Zmiany społecznokulturowe są zarówno kreowane przez międzynarodowe korporacje, które aktywnie uczestniczą w ich kształtowaniu poprzez regulowanie życia jednostek i całych społeczeństw, jak i adresowane przez nie. U podstaw analizy tego zjawiska leży pytanie, czy wprowadzone przez korporacje instrumenty mogą być uznane za rodzaj miękkiego typu unormowań. Wnioski płynące z tych analiz wskazują na to, iż w istocie są to normy. Co więcej, w zasadzie ich zasięg oddziaływania ma charakter transgraniczny, przekraczający granice poszczególnych jurysdykcji. Kwestią refleksji naukowej jest zdolność do pełnego zrozumienia i oceny oddziaływania tych unormowań. Wydaje się oczywiste, że wpływ wywierany przez te unormowania zmienia zachowania gospodarcze i oczekiwania społeczne. Ma również silny wymiar kulturowy. Ponadto może mieć wpływ na politykę - jesteśmy świadkami sytuacji, w której sposób, w jaki działają (lub po prostu tolerują niektóre działania) międzynarodowe korporacje, może mieć bezpośredni wpływ na władzę polityczną. Oczywiście, jest też wiele dobrych przykładów zaangażowania korporacji, takich jak publiczne zobowiązania podnoszące jakość życia ludzi lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne, działania CSR, kodeksy etyczne promujące pożądane zachowania w różnych kulturach itp. Zagadnieniem pozostaje to, czy tworzenie tych korporacyjnych unormowań (standardy globalne, opublikowane zasady, polityki, kodeksy postępowania, instrukcje, zalecenia, wytyczne itp.), jest właściwie kontrolowane, biorąc pod uwagę ograniczony jednak zasięg państw w porównaniu z międzynarodowym zasięgiem korporacji. normy korporacyjne, normodawstwo, prawne różnice kulturowe, instrumenty quasi-legislacyjne, korporacje międzynarodowe, normy compliance

Year

Volume

Pages

113-135

Physical description

Dates

published
2020-01-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-50b50fd3-b0e4-3cc4-9763-2ead56abe5ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.