Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6(2) | 286-294

Article title

THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF KOŚCIUSZKO INSURRECTION’S INTERNAL SECURITY BODIES

Authors

Content

Title variants

PL
ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
RU
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ КОСТЮШКО

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
In this article author analyses a security system of Kosciuszko Insurrection, including a period of activity of The Temporary Replacement Council and The Supreme National Council. Within the scope of the first of above – mentioned authorities they were described Police and Diplomatic Department. The bulk of the article was devoted to authorities and institutions that where appointed after 10th of may 1794. Those authorities and institutions included Security Department which included The Police as well as crime Investigating Commission or The Commission to Track Civilian and Military Spies Those commissions were focused on dealing with traitors and searching for spies.
PL
Artykuł analizuje system bezpieczeństwa Insurekcji Kościuszkowskiej, włączając okres funkcjonowania Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej. W ramach pierwszego organu zostały omówione Wydział Policyjny oraz Wydział Dyplomatyczny. W ramach drugiego Wydział Bezpieczeństwa. Większa część pracy zostało poświęcona organom i instytucjom powstałym po 10 maja tj. w okresie funkcjonowania RNN. W poczet tych instytucji zapisano Wydział Bezpieczeństwa (do którego włączono Policję) oraz Deputację Indagacyjną czy Deputację do Indagowania Szpiegów Cywilnych i Wojskowych. Koncentrowały się one na rozliczeniu się ze zdrajcami oraz szukaniem szpiegów.
RU
В этой статье анализируется система безопасности во время восстания Костюшко, в том числе период функционирования Совета Временной замены и Высшего Национального Совета. В рамках первого органа были обсуждены Департамент полиции и Дипломатический департамент. В рамках второго – Департамент безопасности. Большая часть работы была посвящена органам и учреждениям, созданным после 10 мая, то есть в период существования Высшего Национального Совета. К этим учреждениям были причислены Департамент безопасности (в который включалась полиция) и Отдел допросов или Отдел допросов гражданских и военных шпионов. Они сосредоточились на борьбе с предателями и поиске шпионов.

Year

Volume

Pages

286-294

Physical description

Dates

published
2017-12-29

Contributors

 • Association Of Culture And Technology History

References

 • 1. APK, t. I, Objaśnienie sądownictwa kryminalnego,.
 • 2. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
 • 3. Bartel W., Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 1959.
 • 4. Góralski Z., Ustrój powstania kościuszkowskiego, [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno – społecznych, J. Wojtasik (red.), Warszawa 1997.
 • 5. Historia państwa i prawa Polski, tom II Od połowy XV wieku do r. 1795, pod red. Juliusza Bardacha, Warszawa 1966.
 • 6. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2005
 • 7. Kieniewicz S., A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 2006, s. 98 – 104.
 • 8. Litewski W., Rzymski proces karny, Kraków 2003.
 • 9. Lityński A., Proces karny insurekcji kościuszkowskiej, Katowice 1983.
 • 10. Lityński A., Sądy i prawo w powstaniu kościuszkowskim, Wrocław 1988.
 • 11. Maciejewski T., The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century, Warszawa 2016
 • 12. Misiuk M., Administracja spraw wewnętrznych, Olsztyn 2005.
 • 13. Polski Słownik Biograficzny, komitet redakcyjny Władysław Konopczyński, t. I, Kraków 1935, hasło Józef Ankwicz.
 • 14. Powstanie Kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych, pod red. Janusza Wojtasika, Warszawa 1997
 • 15. Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994,
 • 16. Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 2001
 • 17. Tokarz W., Deputacja Indagacyjna, Kraków 1928.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-52a5665f-9213-3a39-a15f-39800771127b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.