Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 138(2) | 267-290

Article title

PROBLEMATYKA PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE OD OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU W ASPEKCIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZA POLICJI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zawiadomienie o przestępstwie jest obowiązkiem nałożonym mocą ustawy i przepisów szczególnych na osobę posiadająca wiedzę o zaistniałym zdarzeniu, jak też wiąże się z powinnością przyjęcia takiego zgłoszenia przez Policję. Zobligowanie obu stron, tj. powiadamiającej i powiada-mianej do synergicznego działania ma na celu eliminację ryzyka bezczynności organów ścigania czy doprowadzenia do pewnego rodzaju społecznego przyzwolenia do łamania prawa. Na uwagę zasługuje fakt, że osoba składająca zawiadomienie o przestępstwie nie ma obowiązku sprawdzania zgodności informacji z prawdą, gdyż informacje te nie muszą być obiektyw-nie prawdziwe, aczkolwiek powinny być zgodne z rzeczywistością. Pewne wątpliwości budzi jednak kwestia przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka, w sytuacji kie-dy funkcjonariusz Policji ma uzasadnione podejrzenie, że osoba zawiadamiająca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych czy psychoaktywnych. Czy w takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie stanu trzeźwości i czy w ogóle istnieje podstawa praw-na do sprawdzenia stanu trzeźwości takiej osoby? Czy osobę taką można pouczyć o jej prawach i obowiązkach i jak wygląda odpowiedzialność takiej osoby z art. 233 § 1, art. 233 § 1a oraz 234 i 238 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny? Warto zauważyć, że istnieje niejednolitość stanowiska judykatury i doktryny wobec problematyki przesłuchiwania osób będących w stanie nietrzeźwości. Przyczyny powyższego należy upatrywaćw tym, iż ustawodawca nie wypowiedział się stanowczo co do kwestii dopuszczalności lub też nie przesłuchania przez organ procesowy osoby nie-trzeźwej lub będącej pod wpływem innego podobnie działającego środka. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania oraz omówienie problematyki przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie w aspekcie prawidłowej realizacji czynności służbowych przez funkcjonariusza Policji.

Year

Volume

Pages

267-290

Physical description

Dates

published
2020-08-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-53d7fa48-e90e-3e49-80ec-e747949d843b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.