Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 249-274

Article title

EWOLUCJA DANIN PUBLICZNYCH A ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI PODATKOWEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie ewolucji danin publicznych na przykładzie podatków majątkowych. Celem dodatkowym jest przedstawienie rynkowych reakcji podatników na opodatkowanie z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości opodatkowania. Jako główną metodę badawczą zastosowano indukcję. Polega ona na wyprowadzeniu ogólnych wniosków czy też ustaleniu prawidłowości na podstawie analizy empirycznej stwierdzonych zjawisk i procesów. Jest to typ wnioskowania na podstawie szczegółów o właściwościach ogólnych zjawiska czy przedmiotu. Daniny publiczne są zaliczane do ciężarów i świadczeń publicznych. W kategoriach ustawowych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) daniny publiczne są rodzajem dochodów publicznych, stanowiących jeden ze składników środków publicznych, gromadzonych w celu pokrycia wydatków publicznych oraz rozchodów publicznych. Do danin publicznych zaliczamy pięć rodzajów świadczeń: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa oraz inne świadczenia pieniężne spełniające dwie cechy: po pierwsze – ponoszone na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, po drugie – których obowiązek ponoszenia wynika z ustawy. Daniny publiczne są elementem charakterystycznym każdego systemu prawnego, a ich ewolucja jest efektem zmian społeczno-gospodarczych oraz ewolucji systemów podatkowych poszczególnych krajów. Szczególnie ciekawa wydaje się ewolucja danin publicznych na przykładzie podatków majątkowych. Analizie poddano także reakcje rynkowe podatników na opodatkowanie, z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości opodatkowania. daniny publiczne, opodatkowanie, sprawiedliwość podatkowa, podatki majątkowe

Year

Volume

Pages

249-274

Physical description

Dates

published
2020-07-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-541aa261-1e85-3960-b4d7-4b78e987fc80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.