Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2017 (45)(3) | 10-37

Article title

Integracja w dezintegracji i dezintegracja w integracji: determinanty mechanizmów integracyjnych w Unii Europejskiej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
In the discussion on the future of the EU, the topic of differentiated integration has become a strategic issue, with different variants beginning to appear as modus operandi of the European Union, which has become a subject of controversy among Member States. Significantly, the debate on differentiated integration began to be accompanied by reflections on disintegration. This article attempts to define disintegration on the assumption that it should be defined through the prism of integration, and that such a defining process can not be limited to concluding a one-way contrast between disintegration versus integration and vice versa. This is due to the assumption that the European Union is a dichotomous construct in which integration and disintegration mutually exclude and complement each other. This dichotomy is most evident in the definition of integration and disintegration through the prism of Europeanisation top-down and bottom-up processes that generate, reveal, visualize, stimulate integration mechanisms what allows to diagnose their determinants. dyskusji o przyszłości UE strategicznym wątkiem stała się kwestia integracji zróżnicowanej, której różne warianty zaczęły jawić się jako modus operandi Unii Europejskiej, co stało się przedmiotem kontrowersji między państwami członkowskimi. Co istotne, debacie poświęconej integracji zróżnicowanej zaczęły towarzyszyć rozważania na temat dezintegracji. W niniejszym artykule podjęta została próba zdefiniowania dezintegracji przy założeniu, że powinna być ona definiowana poprzez integrację, a także iż tak zaprojektowany proces definiowania nie może ograniczać się do wnioskowania o jednotorowej przeciwstawności dezintegracji względem integracji i vice versa. Wynika to z przekonania, że Unia Europejska jest konstrukcją dychotomiczną, w której integracja i dezintegracja wzajemnie się wykluczają i uzupełniają. Dychotomia ta najpełniej przejawia się w definiowaniu integracji oraz dezintegracji przez pryzmat procesów europeizacji w wymiarze top-down i bottom-up, które generują, ujawniają, uwidaczniają, stymulują mechanizmy integracyjne co pozwala zdiagnozować ich determinanty.

Year

Volume

Pages

10-37

Physical description

Dates

published
2019-06-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-56e1859b-9fcc-31a5-97a3-2eee47343c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.