Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15(15) | 143-159

Article title

FENOMEN POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MŁODYCH W POLSCE W XX WIEKU W ŚWIETLE WYKŁADNI PRAWA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem niniejszej publikacji jest przegląd i próba ogólnej wykładni i analizy ratio legis oraz modus operandi podstaw w prawie międzynarodowym, europejskim i w krajowym prawie polskim ochrony praw dzieci i młodzieży w życiu codziennym przed przemocą, osieroceniem społecznym oraz innymi patologiami w konfrontacji z różnymi aspektami praktyki w zakresie stosowania odnośnych unormowań prawnych i inicjatyw społecznych. Autorzy publikacji omawiają wybrane modelowe i systemowe problemy organizacji i formy instytucjonalnej ochrony praw dziecka. Są one przedstawione w dwu uzupełniających się, komplementarnych sferach zinstytucjonalizowanej ochrony praw dzieci i młodzieży. Pierwsza z nich, to sfera instytucjonalnej działalności publicznopaństwowej i samorządowej. Druga z nich, to szeroko pojmowana, tylko skrótowo i wybiórczo z konieczności przedstawiona, sfera działalności pozarządowej - inicjowanej i realizowanej przez bardzo liczne i bardzo różne organizacje społeczne i osoby fizyczne. Autorzy omawiają w swojej pracy tylko działalność największych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw i interesów dzieci i młodzieży, oraz niektóre najnowsze inicjatywy społeczne o różnym zasięgu terytorialnym i profilu programowym. Działalność ta omawiana jest i oceniana jest w ujęciu diachronicznym (od początków po dziś). Wszystkie te złożone problemy społeczne, prawne oraz pedagogiczno-wychowawcze, omawiane są też pod kątem prewencyjnej oraz interwencyjnej skuteczności i przydatności w budowania i umacniania poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-578f061a-e6d2-362e-ba95-b4754dc3ac4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.