Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 129-142

Article title

Przychody według segmentów działalności. Podejście sprawozdawcze i zarządcze

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule badano problem prezentowania informacji o przychodach w sprawoz-daniach finansowych. Analizie autora podlega 8 Międzynarodowy Standard Spra-wozdań Finansowych „Segmenty operacyjne”. Na jego podstawie autor opisuje re-lację między sprawozdawczym a zarządczym punktem odniesienia do wyodrębnie-nia segmentów działalności według kryterium przychodów.W artykule ukazano także relacje między segmentami sprawozdawczymi a ośrod-kami odpowiedzialności. Segmentacja obszarów działalności według przychodów stwa-rza podstawy do wprowadzenia centrów inwestowania oraz centrów przychodów. Jest to zgodne z postulatem integracji sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej segmentów działalności.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-592e6fdf-e6b9-32dd-9be2-cf05fe9174ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.