Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(2) | 243-250

Article title

OBJECTIVITY IN SOCIAL SCIENCE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The debate on the scientific status of the Social Sciences and their bid to achieve objectivity in their inquiries is an unending debate within and outside the Social Science family. The positivists are of the opinion that objectivity in Social Science is achievable and that scientific methods can be used in Social Science inquiry, just the same or similar way(s) the natural scientists do their scientific endeavor. To the positivists ‘value-free Social Science’ is possible. This position is however criticized even within the Social Sciences, let alone in the scientific world. All these debates centered on whether or not the Social Scientists are truly scientific in their quest for knowledge. No matter the outcome of the debate what is obvious is that there is a philosophical problem with scientific objectivity in general. Based on a historical review of the development of certain scientific theories, in his book, ‘the Structure of scientific revolutions’, a scientist and a historian Thomas Kuhn raised some philosophical objections to claims of the possibility of scientific understanding being truly objective. Against this backdrop, the paper seeks to unravel the varied theoretical debates on the subject. Objectivity, Science, Social Science, Social reality, Positivism, Value neutrality Debata na temat statusu naukowego nauk społecznych oraz ich dążenia do osiągnięcia obiektywizmu jest niekończącą się debatą w rodzinie nauk społecznych i poza nią. Pozytywiści są zdania, że obiektywizm w naukach społecznych jest osiągalny i że metody naukowe mogą być stosowane w badaniach społecznych, w taki sam lub podobny sposób, w jaki naukowcy przyrodniczy stosują je w swoich badaniach. Dla pozytywistów „społeczna nauka bez wartości” jest możliwa. To stanowisko jest jednak krytykowane nawet w naukach społecznych, nie mówiąc już o świecie naukowym. Wszystkie debaty koncentrowały się na tym, czy naukowcy społeczni są naprawdę naukowi w poszukiwaniu wiedzy. Bez względu na wynik debaty oczywiste jest, że istnieje filozoficzny problem z obiektywizmem naukowym w ogóle. Opierając się na historycznym przeglądzie rozwoju niektórych teorii naukowych, w swojej książce „Struktura rewolucji naukowych” naukowiec i historyk Thomas Kuhn podniósł pewne filozoficzne obiekcje wobec twierdzenia, że naukowe zrozumienie jest naprawdę obiektywne. Artykuł stara się rozwikłać różnorodne teoretyczne debaty na ten temat. obiektywizm, nauka, nauki społeczne, rzeczywistość społeczna, pozytywizm, neutralność wartości

Year

Volume

Pages

243-250

Physical description

Dates

published
2020-02-10

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5df28bd1-a9ff-389f-8b45-b84979333917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.