PL EN


Journal
2013 | 54 | 240-246
Article title

OCHRONA PRAWNA OBIEKTÓW WYPOŻYCZANYCH NA WYSTAWY CZASOWE Z ZAGRANICY - PIERWSZA PRÓBA REGULACJI W POLSKIM PRAWIE. GŁOS W DYSKUSJI

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest podjęta aktualnie próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instrumentu prawnego zabezpieczającego przed ryzykiem roszczeń kierowanych wobec obiektów wypożyczonych zza granicy w celu wystawienia na wystawach, a polegającego na przyznaniu takim obiektom czasowej ochrony przed zastosowaniem środków przymusu prawnego (immunitet jurysdykcyjny).Artykuł przybliża historię tej instytucji na świecie, a następnie mowa jest w nim o powołaniu w 2012 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zespołu ekspertów, którego zadaniem było m.in. przygotowanie raportu dotyczących proponowanych rozwiązań w zakresie ochrony prawnej obiektów muzealnych wypożyczonych z zagranicy wraz z projektami odpowiednich aktów legislacyjnych. Artykuł opisuje zakres prac zespołu i przedstawia szczegółowo założenia zaproponowanego przez zespół systemu ochrony: ustawowe przesłanki od których zależy ochrona oraz skutki ochrony na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.Następnie autor przedstawia informacje o dalszych pracach dotyczących projektu, w wyniku których projekt założeń przygotowany przez Zespół uległ zmianom dokonanym m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie projekt w wersji opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych w ramach rządu.Autor omawia projekt w wersji Ministerstwa Sprawiedliwości krytycznie oceniając zwłaszcza zawarty w projekcie mechanizm powstawania ochrony (odmienny niż zaproponowany przez zespół ekspertów). W ocenie autora rozwiązanie przyjęte w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi do wyłączenia możliwości podejmowania działań prawnych nawet w stosunku do obiektu nie spełniającego ustawowych warunków ochrony. W efekcie autor wyraża obawy co do zgodności projektu w tym aspekcie z Konstytucją RP, a także z prawem międzynarodowym.
Journal
Year
Volume
54
Pages
240-246
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-607612a8-c895-35f1-bae1-e4efe64f2c4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.