PL EN


2014 | 2014(75(131)) | 171-193
Article title

Ramy zarządzania jakością audytu w firmach audytorskich

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W ostatnich kilku dekadach jakość audytu stanowiła temat zainteresowań wielu badaczy, choć jeszcze nie jest ona jednoznacznie rozumiana; nie ma też jednej wspólnej definicji tego pojęcia. Stan ten może być wyjaśniony stałą ewolucją teorii i praktyki audytu oraz złożonością usług audytorskich. Celem arty-kułu jest analiza istniejących definicji jakości kontroli, określenie głównych elementów jakości i opra-cowanie ram dla zarządzania jakością audytu w firmach audytorskich. Najważniejszym wkładem auto-rów artykułu do dotychczasowej wiedzy w zakresie podjętej problematyki jest opracowanie ramowej koncepcji zarządzania jakością audytu, obejmującej zarówno głównych interesariuszy trójstronnych relacji audytorskich: użytkowników, stron trzecich, jak i klientów audytu. Ze względu na spadek cen audytu, złożoną konkurencję i wysoki stopień jednorodności, autorzy skupili się nie tylko na użytkowni-kach zewnętrznych, jak to jest czynione w obszernej literaturze przedmiotu, ale również na podkreśleniu potrzeb klientów firm audytorskich. Ramowa koncepcja obejmuje różne firmy audytorskie oraz czynniki wpływające na jakość badania sprawozdań finansowych i prowadzące do uzyskania odpowiedniej jakości rezultatów audytu: dokładnego i wiarygodnego raportu biegłego rewidenta i dodającej wartość opinii biegłego rewidenta. Na podstawie przedstawionych ram w artykule sformułowano rekomendacje dla przyszłych badań jakości audytu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6ea83401-be30-310a-907b-4c7580dcf4ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.