PL EN


2016 | 23(23) | 213-227
Article title

,,IDO MOVEMENT FOR CULTURE. JOURNAL OF MARTIAL ARTS ANTHROPOLOGY” JAKO CZASOPISMO NAUKOWE

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia zawartości polskiego czasopisma,,Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” na przykładzie pierwszych pięciu lat (2011‒2015) jego istnienia. Pozwoli to prawdopodobnie na uzyskanie przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytania o 1) wpływ ewentualnego zróżnicowania tematycznego na rozwój polskich periodyków naukowych w kontekście ich umiędzynarodowienia m.in. za pośrednictwem baz grupujących tego rodzaju czasopisma oraz 2) zasadność – z punktu widzenia współczesnej nauki – funkcjonowania tego typu czasopism. Wprowadzenie. Tematyka artykułu osadzona jest w kontekście socjologii wiedzy, a także informacji naukowej dotyczącej rozwoju współczesnych periodyków. Przedmiotem badawczym zaś jest czasopismo poświęcone kulturze fizycznej, turystyce kulturowej oraz wybranym naukom humanistycznym (filozofii, socjologii, historii, pedagogice i psychologii), które wyłoniło się z innego periodyku pt.,,Ido – Movement for Culture” ukazującego się w latach 2000‒2010. Periodyk ten, o zasięgu międzynarodowym, należy do stosunkowo wąskiej grupy czasopism naukowych kierowanych ku tematyce sztuk i sportów (rzadziej systemów typu combat) walki. Wydawany jest przez natomiast przez Komisję Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska, pod auspicjami m.in. International Martial Arts and Combat Sport Scientific Society i International Association of Sport Kinetics oraz przy współpracy kilku innych instytucji (np. Uniwersytetu Rzeszowskiego). Metodologia. Jako metodę badawczą wykorzystano elementy analizy zawartości (również z elementami ilościowej i jakościowej analizy treści). Uzyskane dane przyporządkowano do odpowiednich kategorii wyznaczanych zawartością treściową badanego czasopisma i kategoryzacją przeprowadzaną przez samą redakcję i wydawcę. Przeanalizowano też strukturę autorów publikacji, zarówno ze względu na posiadane tytuły i stopnie naukowe, jak i tzw. czynnik umiędzynarodowienia. Badano również rodzaje zamieszczanych tam publikacji. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie tematyczne badanego czasopisma pod kątem omawianej tematyki wraz z łączeniem treści rozpatrywanych przez autorów w ujęciach interdyscyplinarnych. Jednocześnie można wysnuć wnioski o postępującym rozwoju tego periodyku zarówno pod względem prezentowanej zawartości, jak i obecności w najważniejszych bazach grupujących najlepsze czasopisma naukowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6f23443c-f54a-3efb-a5ce-40e8c3a25adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.