Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 232-250

Article title

MANAGEMENT OF THE EUROPEAN UNION CROSS-BORDER PROJECTS: THE EXPERIENCE OF THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES AS A PROSPECT OF INTEGRATION FOR UKRAINE

Authors

Content

Title variants

PL
ZARZĄDZANIE UNIJNYMI PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI: DOŚWIADCZENIE PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ JAKO PERSPEKTYWA INTEGRACJI DLA UKRAINY
RU
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ ЕС: ОПЫТ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ, КАК ПЕРСПЕКТИВА ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The present study aims to analyze the development of the European Neighbourhood Policy as a concept of relations between Ukraine and the European Union (EU). The paper starts with an overview of the Ukraine-EU relations and the outline of Ukraine’s reasons for seeking closer ties with the European Union. This article introduces shaping the Eastern dimension of the EU foreign policy as a result of cooperation with the European Union and enhancing of the European Neighbourhood Policy financial instruments.
PL
Niniejszy artykuł zawiera analizę rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako konceptu wyjaśniającego interakcje między Unią Europejską a Ukrainą w zakresie polityki zagranicznej ze szczególnym naciskiem na stosunki zewnętrzne UE a Państwami Grupy Wyszegradzkiej. Podejmowane są rownież kwestie kształtowania Wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, wynikającego ze wspołpracy z Unią Europejską, oraz przeanalizowano rolę instrumentów finansowych w kształtowaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE na przykładzie stosunkow Unii z Ukrainą.
RU
В данной статье рассматривается развитие Европейской политики соседства в качестве концепции, объясняющей взаимодействие между Европейским Союзом и Украиной в сфере внешней политики с особым акцентом на внешних отношениях ЕС и членов Вышеградской группы. Поднимаются также вопросы формирования Восточного измерения Европейской политики соседства, в результате сотрудничества с Европейским Союзом, и анализируется роль финансовых инструментов в формировании Европейской политики соседства ЕС на примере отношений ЕС с Украиной.

Contributors

References

 • 1. Lyubaszenko I., Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Toruń 2012, s. 331.
 • 2. European Council, Common Strategy on Ukraine, „Official Journal of the European Communities”, L 331, 23/12/1999.
 • 3. Kaczmarski M., Polska polityka wschodnia na tle polityki Unii Europejskiej czyli Europa idzie na Wschód (po 2005 roku), s. 17, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2009/Marcin%20 Kaczmarski_POLSKA%20POLITYKA%20WSCHODNIA%20NA%20TLE%20POLI T.pdf
 • 4. European Neighbourhood and Partnership Instrument. Cross-Border Cooperation. Strategy Paper 2007-2013. Indicative Programme 2007-2010 (PDF), s. 33, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_crossborder_cooperation_strategy_paper _en.pdf
 • 5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,“Wider Europe – Neighborhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours”,Brussels, 11/3/2003, COM(2003) 104 final
 • 6. CommunicationfromtheCommission, EuropeanNieghbourhoodPolicyStrategyPaper, Brussels, 15/2/2004, COM(2004) 373 final
 • 7. Piskorska B., Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008, s. 122.
 • 8. Haukkala H., Succeding Without Success? The Northern Dimention of the European Union, “Northern Dimention. Yearbook 2001”, The Finish Institute of International Affairs, Helsinki 2001, s. 37.
 • 9. Piskorska B., Wymiar wschodni polityki…, s. 59.
 • 10. Piskorska B., Wymiar wschodni Unii Europejskiej – komplementarny czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków polityki zagranicznej Unii? (analogie i rozbieżności),s. 231,https://wnpid.amu.edu.pl/ images/stories/ssp/ssp_2009_1_2/203232.pdf
 • 11. Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze,http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%208435%202009%20I NIT
 • 12. Rok 2011 szansą dla V4 na przejęcie roli lidera UE w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami, http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/wywiad/rok-2011-szans-dla-v4-naprzejcie-roli-lidera-ue-w-stosunkach-ze-wschodnimi-ssiadami-001565
 • 13. План дій Україна-ЄС,http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693 14. EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement, http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.p df
 • 15. Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_pl.pdf
 • 16. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa, Brussels, 15/01/2013, COM(2011) 838 final.
 • 17. Dokument roboczy Służb Komisji: Streszczenie oceny skutków. Towarzyszący dokumentowi: Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady określające ogólne przepisy ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa, SEK(2011) 1467, http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC: 2011:1467:FIN:PL:PDF
 • 18. Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 maja 2011 r. „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie”,COM(2011) 303 wersja ostateczna, http://europa.eu/legislation_summaries/external_rela tions/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/rx0033_pl.htm
 • 19. Dokument roboczy Służb Komisji...
 • 20. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego...
 • 21. European Neighbourhood and Partnership Instrument. Cross-Border Cooperation. Strategy Paper 2007-2013. Indicative Programme 2007-2010 (PDF), s. 38, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_crossborder_cooperation_strategy_paper _en.pdf
 • 22. Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal; Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006.
 • 23. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (WE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0897&from=E
 • 24. Kisiel M., Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, http://um.wrotamalopolski.pl/Pliki/2006/EIPiS.pdf
 • 25. Art. 36 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (WE) nr 897/2014 .
 • 26. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (WE) nr 897/2014..
 • 27. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 9.
 • 28. Metodyki w zarządzaniu projektami, http://goprojekt.pl/baza_wiedzy/strona/metodyki_w_zarzadzaniu/
 • 29. PRINCE2: skuteczne zarządzanie projektami / OGC; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.], TCO, Londyn 2010.
 • 30. Zarządzanie projektem europejskim...
 • 31. European Commission, Project Cycle Management Guidelines, EuropeAid Cooperation Office & Development DG, Brussels 2004.
 • 32. Current version of the Practical Guide to contract procedures for EU external actions, http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_e n.htm
 • 33. Guide to national requirements in Ukraine, http://www.rcbi.info/usr/Guide-tonational-requirements-in-Ukraine-Ua-Final.pdf
 • 34. Territorial Cooperation Project Management Handbook, s. 19, http://www.interact-eu.net/downloads/ 135/INTERACT_Handbook_Territorial_Cooperation_Project_Management_03_2007.p df
 • 35. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki..., s. 34.
 • 36. Dokumenty dla beneficjentów, http://www.pl-by-ua.eu/pl,14,91
 • 37. EISP Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013. Wprowadzenie do raportowania, http://www.pl-byua.eu/upload/pl/Wprowadzenie%20do%20raportowania_02.2013.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-6f2d05e9-36a5-3299-8498-8be74ea69efe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.