Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 100-113

Article title

NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W publikacji autorzy odnoszą się do stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce postrzeganego przez pryzmat niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. W ocenie autorów jednym z najistotniejszych czynników, które kształtują poziom bezpieczeństwa na drogach, są zachowania uczestników ruchu drogowego. W treści zawarto informacje dotyczące aktualnego stanu bezpieczeństwa. Wskazano, że najważniejszym podmiotem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest uczestnik ruchu drogowego. W szczególności zwrócono uwagę na dwie kategorie uczestników ruchu drogowego: kierujących pojazdami oraz pieszych. Wskazano także kategorię niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w wyniku zdarzeń drogowych najczęściej odnoszą poważne obrażenia. Autorzy, analizując przyczyny wypadków drogowych, wskazują, że jedną z nich jest zbyt mała świadomość uczestników ruchu drogowego dotycząca konsekwencji zdarzeń drogowych w postaci obrażeń ciała lub śmierci. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zagrożenie na drogach powodowane jest przez kierujących pojazdami. Jako istotne czynniki wpływające na kreowanie bezpiecznych zachowań na drodze wskazano działania represyjne realizowane przez Policję oraz szeroko rozumiane działania profi laktyczne. Podsumowując, autorzy wskazują, że aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom na drogach, należy właściwie i precyzyjnie defi niować ich przyczyny oraz starannie planować adekwatne działania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Działania służące właściwej diagnozie przyczyn zdarzeń drogowych trzeba podejmować w sposób usystematyzowany, opierając się na naukowych przesłankach. Skuteczność podejmowanych działań profi laktycznych i represyjnych powinna być poddawana szczegółowej analizie w celu bieżącej ewaluacji.

Year

Volume

Pages

100-113

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-70d60296-dde0-367a-a680-61bd6a2977a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.